Ribnica

23. seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica –  Občinski svet občine Ribnica je na 23. redni seji, dne 23. junija 2022, obravnaval Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2023 ter sprejel pravilnika o štipendiranju in o sofinanciranju obnove fasad na objektih izven mestnega jedra.

Proračun za leto 2023, ki so ga na seji obravnavali svetniki, je načrtovan v višini 17,7 milijona EUR. Prihodki v letu 2023 naj bi znašali 16,8 milijona EUR, odhodki pa so načrtovani v višini 17,2 milijona EUR. Med investicijami je največ sredstev namenjeno izgradnji Medgeneracijskega centra Ribnica (4,5 milijona EUR), energetski prenovi stavb občine Ribnica (skoraj 1,3 milijona EUR) ter komunalnemu opremljanju industrijske cone Lepovče (565.000 EUR). Občinski svet Občine Ribnica je z 11 glasovi za ter enim vzdržanim sprejel Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2023, v 1. obravnavi. Svetniki so soglasno sprejeli tudi sklep, da se Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2023 posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.


V nadaljevanju so svetniki soglasno sprejeli Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad na objektih izven mestnega jedra naselja Ribnice, ki vključuje upravičence, pogoje in postopek sofinanciranja prenove fasad na objektih izven mestnega jedra, ki se nahajajo na območju varstva kulturne dediščine. S sprejetjem Pravilnika je tako vzpostavljena pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa, ki bo omogočal finančno podporo občanom pri prenovi fasad tudi na objektih izven mestnega jedra, saj trenutno veljavni Pravilnik o spodbujanju razvoja starega mestnega jedra Ribnice omogoča sofinanciranje obnove fasad izključno v mestnem jedru naselja Ribnice.

Svetniki so sprejeli tudi Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v občini Ribnica ter Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v občini Ribnica. Na podlagi prvega namerava Občina že v letošnjem letu izvesti javni razpis ter podeliti štipendije nadarjenim dijakom in študentom za šolsko leto 2022/2023, pri čemer predlagana višina štipendije za dijake znaša 80,00 EUR na mesec, za študente pa 100,00 EUR na mesec. Prav tako pa namerava Občina Ribnica v letošnjem letu podeliti tudi štipendije za deficitarne poklice. Sprejeti Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v občini Ribnica namreč zagotavlja pravno podlago za objavo in izvedbo Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v občini Ribnica za šolsko leto 2022/2023.

V svet Javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša Ribnica je Občinski svet, na predlog Kulturniške zbornice Slovenije, kot predstavnico zainteresirane javnosti imenoval Metko Kljun.

Na predlog sveta zavoda Rokodelskega centra Ribnica so svetniki soglasno podali soglasje k redni delovni uspešnosti nekdanjega direktorja Rokodelskega centra Ribnica Tomaža Lovšina za obdobje od 1. 1. 2021 do 18. 8. 2021.

Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2021, ki ga je na seji predstavila predsednica Nazornega odbora, ga. Lučka Ilc. V letu 2021 so bili opravljeni vsi načrtovani nadzori, skupno je bilo v letu 2021 s strani nadzornega odbora opravljenih sedem nadzorov.

Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o delu Policijske postaje Ribnica, ki ga je predstavil načelnik policijske postaje, g. Rudi Topolovec. Predstavitvi poročila je sledila razprava, ki se je nanašala na prepovedane snovi ter romsko problematiko.

Po zaključku uradnega dela seje, so si svetniki na županovo povabilo ogledali prenovljen bazen v Športnem centru Ribnica, ki predstavlja eno večjih investicij v tem mandatnem obdobju.

Komentiraj