Ribnica

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Ribnica – Občinski svet Občine Ribnica se je v četrtek, 2. marca 2023, sestal na tretji redni seji, ki je tokrat obravnavala 18 točk dnevnega reda.

Župan Samo Pogorelc je v začetku redne seje prisotne člane Občinskega sveta nagovoril in predstavil točke dnevnega reda.

Osrednji del seje je bil namenjen predstavitvi Odloka o urejanju tržnice v občini Ribnica, spremembam odloka o ustanovitvi Vrtca Ribnica, Odloku o zazidalnem načrtu Hrastje in Odloka o razglasitvi Spomenika »lesene rajte« za kulturni spomenik lokalnega pomena.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki po krajši razpravi potrdili nove cene programov v Vrtcu Ribnica. Razloge za povišanje cene programov v vrtcu je predstavil ravnatelj Vrtca Ribnica, g. Caserman, ki je poudaril, da se cene usklajujejo zaradi višjih stroškov dela in splošnih stroškov. Ekonomska cena v Vrtcu Ribnica namreč ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov in kljub iskanju optimizacij na področju energetskega upravljanja objektov, je bila izračunana nova ekonomska cena, ki je za prvo starostno obdobje za slabih 14% višja, za drugo starostno obdobje pa se cena poveča za 12%. Kljub povišanju, pa še vedno ostajajo v vrtcu nadstandardni programi, ki jih izvajajo v dopoldanskem času in so za otroke brezplačni (tečaj rolanja za otroke od 4-6 let, tečaj plavanja, logoped, angleške urice, nemške urice, pevski zbor, ipd) in poletne rezervacije za katere so sredstva zagotovljena v proračunu.

V nadaljevanju je bil sprejet tudi Letni program športa za leto 2023, na podlagi katerega bo po razpisu za šport omogočeno financiranje športnih programov in prireditev v skupni višini 50.000 EUR.

Drugi del seje je bil namenjen imenovanjem, in sicer so svetniki najprej potrdili predstavnika ustanovitelja v svet javnega Zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica. V svet zavoda sta bili imenovani Mateja Rovan in Lara Gorše. V nadaljevanju so svetniki potrdili tudi imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Ribnica, in sicer so bili potrjeni Ana Marija Merhar, Boštjan Ambrožič, Marjanca Andoljšek, Nataša Mihelič Miletič, Maruša Kljun in Lara Gorše. Za predsednico Občinske volilne komisije je bila imenovana mag. Nuša Orel, za njeno namestnico pa Saša Močilnikar Tanko.

Na seji so bili imenovani tudi člani Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti, in sicer Oto Hudorovac, Branko Hudorovič, Simon Starc, Saša Janjić, Janez Jakovac, Bernarda Drobnič, Anica Debeljak, Mina Lipej, Darja Miklič Mišmaš in Franc Češarek. Za predsednico komisije je bila imenovana Tina Mate. Na seji so bili potrjeni tudi člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in sicer Boštjan Oblak, Marko Jakše, Janez Pajnič, Andreja Hočevar, Mitja Govže in Lili Glavonjjić. Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil imenovan Marjan Cimprič.

Svetnice in svetniki so po krajši razpravi potrdili tudi člane v programski svet Rešeto, in sicer so bili imenovani Domen Češarek, Majda Ilc Hussein, Matija Bartol, Špela Gornik Oražem, Maruša Čop, Klavdija Lovšin Mihajlović in Matjaž Merhar.

V 13. točki dnevnega reda so svetnice in svetniki potrdili ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah, ki bodo v nadaljevanju predmet razpolaganja ali obremenjevanja s stvarnimi pravicami in trenutno v naravi predstavljajo dvorišča ali zelenice ob stanovanjskih hišah, oz. kmetijsko zemljišče, ki ni v splošni rabi. Ravno tako so potrdili ukinitev javnega dobra na zemljišču, ki je predvideno za izgradnjo nadomestnih poti, ki jih bodo zaradi ukinitve nivojskih prehodov gradile Slovenske železnice.

Občinskemu svetu je bila v nadaljevanju s strani Urbanističnega inštituta RS predstavljena Analiza in prostorska simulacija demografskega razvoja občine Ribnica, s strani predsednice programskega sveta Rešeto, Alenke Pahulje, je bilo prestavljeno Letno poročilo o delu programskega sveta glasila Rešeta, mag. Irena Marn pa je predstavila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine Ribnica in njihovih učinkih.

Zadnji del seje občinskega sveta Občine Ribnica je bil namenjen poročilu župana o aktualnih zadevah. Župan je Občinski svet seznanil, da je imenoval novega podžupana, in sicer bo nov podžupan Vojko Štanfelj, saj se je prvotno imenovan podžupan Iztok Mihelič navedeni funkciji odpovedal (več v priloženi izjavi). Zadnji del seje je bil namenjen pobudam in predlogom članov občinskega sveta, kjer so bile izpostavljene teme na področju pluženja, možnosti postavitve sončnih elektrarn, ureditve ustreznega parkiranja v centru Ribnice in prometne signalizacije ob lokalnih cestah ter možnosti nakupa večnamenskega šotora. Sejo občinskega sveta v celoti lahko občani spremljajo na spletni strani Občine Ribnica kjer so objavljeni posnetki vseh sej OS.

Izjava za javnost

Spoštovane občanke in občani, obveščam vas, da sem se po posvetu z županom odločil, da odstopim s funkcije podžupana. Po prevzemu funkcije sem ugotovil, da sem se z odločitvijo prenaglil in ugotovil, da obveznosti, ki bi jih imel kot podžupan ne bom mogel usklajevati z mojo obstoječo zaposlitvijo in jih v celoti ter učinkovito opravljati. To pa zame ni sprejemljivo. Moralno sporno se mi tudi zdi sprejeti plačilo za delo, ki ga ne bi mogel opraviti v celoti.

Vem, da sem s tem povzročil županu in občini določene težave, za kar se županu, občinski upravi in vsem občanom iskreno opravičujem. V življenju pridejo trenutki, ko je potrebno priznati napako in se znati opravičiti.

Iztok Mihelič

Komentiraj