Ribnica

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2017

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – Občina Ribnica objavlja poziv k zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2017. Podeljuje se Naziv za častnega občana, Urbanova nagrada, Gallusovo priznanje in Priznanje Občine Ribnica.

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV
PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2017

NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

URBANOVA NAGRADA

Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

GALLUSOVO PRIZNANJE

Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke  trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA

Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE 2017 – NE ODPIRAJ« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 8. 9. 2017. Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv in naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.

Jože Tanko l.r.
predsednik KMVVI

Komentiraj