Ribnica

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad občine ribnica za leto 2021

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2021

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

URBANOVA NAGRADA
Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

GALLUSOVO PRIZNANJE
Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru. Nagrajenec prejme diplomo, pisno utemeljitev priznanja in denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne neto plače iz preteklega leta v Republiki Sloveniji.

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA
Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela. Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

Pobudniki za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica so lahko občani, skupine občanov, politične stranke, KS, podjetja in druge organizacije ter skupnosti. Predloge se posreduje na naslov Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica ali preko e-pošte: obcina@ribnica.si do vključno 01.09.2021. Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv in naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga.

POZIV- Nagrade in priznanja za leto 2021
Predlog kandidata za prejem priznanja-nagrade Občine Ribnica za leto 2021

Komentiraj