Ribnica

Poziv k podajanju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2023

Na podlagi 12. člena Odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/1998 in 57/2005), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja

 POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE RIBNICA ZA LETO 2023

Občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije in skupnosti lahko do vključno 14.9.2023 podajo predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2023, ki bodo podeljene ob občinskem prazniku Občine Ribnica.

Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in  do dve priznanji Občine Ribnica, ki predstavljajo najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine.

Naziv častni občan se podeli za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in  v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

Urbanova nagrada se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v občini in širšem družbenem prostoru.

Priznanje Občine Ribnica se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela.

Pobudniki za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica lahko predloge posredujejo na naslov Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ali preko e-pošte: obcina@ribnica.si do vključno 14.09.2023. Pobud, ki bodo prispele po navedenem roku, komisija ne bo obravnavala. Predlog   mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv in naslov (za  pravne osebe) in obrazložitev predloga.

Na podlagi prispelih predlogov bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog za podelitev nagrad in priznanj ter naziva častnega občana in ga posredovala v potrditev Občinskemu svetu Občine Ribnica.

Predsednica KMVVI
Karmen Tomšič, l.r.

Komentiraj