Ribnica

Poziv k zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2013

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – Občina Ribnica objavlja poziv k zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2013. Podeljuje se Naziv za častega občana, Urbanova nagrada, Gallusovo priznanje in Priznanje Občine Ribnica.

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan se podeli za  pomembnejše trajne uspehe na gos-podarskem, znanstvenem, umetniškem,  kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem  področju, ki predstavljajo občino doma in  v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli  tudi tujcu.

URBANOVA NAGRADA
Urbanova nagrada se podeli pos-ameznikom za življenjsko delo, delovnim  skupinam, podjetjem in drugim organizaci-jam in skupnostim za izjemne uspehe na  posameznih področjih gospodarskega  življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in  ugledu Občine Ribnica.

GALLUSOVO PRIZNANJE
Gallusovo priznanje se podeli pos-ameznikom, skupini posameznikov, orga-nizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno  in ustvarjalno delo ter vidne dosežke  trajnejšega pomena s področja kulturnih  in drugih družbenih dejavnosti v občini in  širšem družbenem prostoru.

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA
Priznanje Občine Ribnica se podeli pos-ameznikom, podjetjem, zavodom ter  organizacijam in društvom ter drugim  organizacijam in skupnostim za enkratne  – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za  nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na  posameznih področjih življenja in dela.

Podeli se lahko največ eno priznanje  častnega občana, ena Urbanova nagra-da, do dve Gallusovi priznanji in do dve  priznanji Občine Ribnica.

Predloge za podelitev razpisanih priznanj  in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti  kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE« na  naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,  1310 Ribnica, do vključno 14. ure 9. 9. 2013.

Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz.  priznanja, ime in priimek ter naslov (za  fizične osebe), naziv ter naslov (za pravne  osebe) in obrazložitev predloga.  Dodatne informacije lahko dobite v Uradu  župana Občine Ribnica (tel. 837 20 03).

Predsednik komisije za mandatna  vprašanja, volitve in imenovanja
JOŽE TANKO l. r

Komentiraj