Loški Potok

Spremembe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Loški Potok

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) se plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katera je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so komunalno opremljena.

Ministrstvo za finance (MF) je pozvalo občine k zakonski uskladitvi odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvom za javno upravo (MJU) pa je podalo tudi smernice, ki naj bodo upoštevane pri vsebinski pripravi novega odloka. Te smernice predvidevajo predvsem sledeče:

1.  Pobiranje NUSZ za stanovanjske površine (ZA VSE STANOVANJSKE STAVBE)

Občina mora pridobiti podatke za namene odmere NUSZ iz uradnih evidenc (kataster stavb, zemljiški kataster, register nepremičnin (v nadaljevanju: REN)). Dejansko so to podatki, ki ste jih ob popisu nepremičnin za potrebe prihajajočega zakona na premoženje oddali na geodetsko upravo v Kočevje. (Te podatke je možno spreminjati samo na geodetski upravi v Kočevju.)

Pobiranje NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča (ZA VSA ZEMLJIŠČA, KI SO VEČJA OD 500 m2 IN KJER JE MOŽNO ZGRADITI NOVO STAVBO)

 Občina ima na osnovi prostorskih aktov bazo podatkov teh zemljišč, zato jih je možno dopolnjevati samo na občinski upravi ob upoštevanju njihovega stanja v prostorskem aktu.

V obeh primerih je NUSZ odvisen tudi od komunalne opreme (dostop, voda, elektrika, telekomunikacijski vodi (telefon, internetna dostopnost in dostopnost kabelske televizije).

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka, če je omrežje, na katero se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča do vključno 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.

Čeprav dajejo predpisi, ki urejajo NUSZ, občinam precejšnjo avtonomijo glede zajema dohodka iz naslova NUSZ (določanje meril, območij, točkovanje), pa je nedvomno, da mora zajem podatkov NUSZ temeljiti na podlagah, ki zaradi svoje vsebinske poenotenosti in ažurnosti ter postopkovnih varoval pri njihovem nastajanju in vzdrževanju zagotavljajo enakovredno in pošteno obravnavo zavezancev na eni strani ter posledično čim optimalnejši zajem prihodkov občine na drugi strani. Zakon o graditvi objektov je jasno določil, da je za namen odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih državnih evidenc, kar pomeni, da morajo občine za namen odmere NUSZ za zazidana zemljišča pridobiti podatke o stavbah in delih stavb iz Registra nepremičnin (REN).

Po pošti boste prejeli informativni izračun s seznamom objektov in parcel, ki jih je občina s pomočjo pripravljavca podatkov, firme Realis d. o. o., pridobila iz uradnih državnih evidenc in bodo podlaga za odmero NUSZ za leto 2018.

Prosimo vas, da jih skrbno pregledate. V kolikor menite, da se pridobljeni podatki ne skladajo z dejanskim stanjem, vas pozivamo, da jih v 15 dneh od prejema tega obvestila sporočite na naslednji način:

Popravke podatkov, ki so prevzeti iz registra nepremičnin in katastra stavb, morate obvezno urediti na geodetski upravi in izvedene spremembe sporočiti Občini Loški Potok. To so podatki o površinah posameznih delov stavbe (PODATKI O HIŠAH – STANOVANJSKIH STAVBAH).

 –  Ostale popravke pa sporočite Občini Loški Potok tako, da izpolnite obrazec, ki ste ga prejeli na dom (PODATKI O NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČIH IN PODATKI O KOMUNALNI RABI).

V kolikor na podatke, navedene v spodnjem seznamu, nimate pripomb, prosimo, da to obvestilo podpišete in ga prav tako v 15-dnevnem roku po prejetju informativnega izračuna vrnete na Občino Loški Potok.

Iz informativnega izračuna boste razbrali višino NUSZ (ta bo glede na to, da zadnjih deset let vrednost ni bila spremenjena, nekoliko višja v primeru, da so vaše prijavljene površine na geodetski upravi enake, kot ste jih navedli v prijavnem listu na začetku pobiranja NUSZ v letu 1999; v primeru razlik glede na vaše prijavljene površine na geodetski upravi pa bo lahko znesek različen).

Mnenja sem, da je država s tem, da moramo obvezno uporabljati baze podatkov iz uradnih evidenc, na nek način prisilila občine, s tem pa tudi občane, da s sprejemanjem novih odlokov o NUSZ na ta način pripravimo del podatkovne baze za prihajajoči davek na nepremičnine. Zato je za posameznika smiselno, da si podatke na geodetski upravi uredi čim prej, saj se po mojem mnenju lahko zgodi, da se bo urejanje teh podatkov v kasnejših fazah lahko celo zaračunavalo. Urejeno stanje podatkov o nepremičnini vam zagotavlja tudi mirno pričakovanje sprejemanje davka na nepremičnine, kljub temu da se ga vsi po malem bojimo, predvsem pa politika, saj ga sprejema že zadnjih dvajset let.

Viljem Vesel

Komentiraj