Sodražica

Sodraški občinski svetniki so se sestali na izredni seji (okt 2019)

Sodražica
Sodražica

Sodražica – Občinski svetniki občine Sodražica so se sestali na 2. izredni seji in sicer v dvorani PGD Vinice Zapotok. Enkrat na leto se namreč sestanejo izven občinske stavbe. Na seji so obravnavali sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v občinski svet v volilni enoti 7, sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov občine Sodražica, imenovali so nadomestnega člana občinske volilne komisije. Po seji so se svetniki srečali z VO Vinice in VO Zapotok, ter vodstvom PGD Vinice in Zapotok.
Na prejšnji, 6. redni seji konec septembra so se svetniki uvodoma z minuto molka poklonili nedavno preminulemu članu občinskega sveta Borutu Trohi. Zaradi izgube občinskega svetnika v 7. volilni enoti, Zamostec, je župan na seji predlagal razširitev dnevnega reda, in sicer z ugotovitvenim sklepom o prenehanju mandata člana občinskega sveta. Župan je svetnike seznanil tudi z izvrševanjem proračuna v 1. polletju 2019. Ceno storitve pomoč na domu in samo storitev je svetnikom obrazložila Bernarda Drobnič, pomočnica direktorice CSD Osrednja Slovenija – zahod. Razlog za spremembo cen je dvig plač zaposlenim v javnem sektorju ter dejstvo, da se od marca letošnjega leta pomoč na domu izvaja tudi ob vikendih in praznikih. Občinski svet je potrdil cene storitve pomoč na domu, ki veljajo od 1. oktobra, in sicer osnovna cena storitve znaša 21,26 EUR na uro, pri čemer znaša subvencija Občine Sodražica 15,26 EUR na uro, cena storitve za uporabnika pa 6,00 EUR na uro. Cena storitve, opravljene v nedeljo znaša 24,46 EUR/uro, od tega subvencija Občine Sodražica 17,56 EUR na uro, cena storitve za uporabnika pa 6,90 EUR na uro. Cena storitve, opravljene na državni praznik, znaša 25,75 EUR/uro, od tega subvencija Občine Sodražica 18,49 EUR na uro, cena storitve za uporabnika pa 7,26 EUR na uro.

Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica je pripravila izvajalka te dejavnosti, Komunala Ribnica. Razloge za spremembo cen in novo višino je svetnikom predstavil direktor Komunale, Bojan Trdan. Sedanje cene najema grobov veljajo že vse od aprila 2011 in ne pokrivajo dejanskih stroškov urejanja in vzdrževanje pokopališč. Nove cene bodo še vedno nižje od povprečja tako v regiji kot na državnem nivoju. Občinski svet je po razpravi soglasno podprl sprejem novih cen, ki bodo stopile v veljavo s 1. 1. 2020 in znašale na letni ravni (brez DDV): enojni grob 17 EUR, dvojni grob 30,55 EUR, trojni grob 42,50 EUR in žarni grob 15,00 EUR.

Za rešitev problema mobilnosti starejši občanov je župan predstavil svetnikom predlog vključitve v projekt Prostofer, ki predstavlja eno izmed oblik brezplačnih prevozov starejših občanov, ki nimajo drugih možnosti prevoza npr. do zdravnika, raznih ustanov, za oddaljenejše kraje pa tudi do trgovine. Svetniki so s sklepom podali soglasje k pristopu k projektu Prostofer, ki se bo predvidoma pričel izvajati novembra.

>Na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je avgusta letos objavila razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrade za leto 2019, so svetniki soglašali, da se letos podeli tri priznanja občine Sodražica in ena zlata plaketa. Priznanja in plaketa bodo podeljeni naslednji petek, 25. oktobra na osrednji proslavi ob prazniku občine Sodražica, ki bo tudi uvod v praznovanje 800 letnice prve omembe Sodražice.

Ob koncu seje je župan predstavil svetnikom izjavo, ki so jo naslovili na Pošto Slovenije, državo in medije, s katero podajajo nasprotovanje ureditvi poštne poslovalnice v Sodražici kot pogodbene pošte. »Iz prakse je namreč razvidno, da tovrstne pošte ne morejo zagotavljati vseh storitev, ki jih sicer zagotavlja pošta,« je dejal župan Blaž Milavec.

Objavljamo celoten zapis občine, ki so ga poslali javnosti:
»Občina Sodražica je bila preko medijev seznanjena z uvrstitvijo poslovalnice Pošte Slovenije v Sodražici na seznam preoblikovanih pošt v pogodbeno pošto. Občinski svet se z odločitvijo Pošte Slovenije in pristojnih državnih institucij, ki so k takšni odločitvi podale svoja soglasja, ne strinja. Občinski svet Občine Sodražica ocenjuje vlogo poštne poslovalnice do sedaj pri nas kot pozitivno, saj storitve, ki jih omogoča našim občanom, zadovoljujejo tovrstne potrebe, prav tako je osebje prijazno ter po svojih možnostih primerno uslužno. Pošta v takšnih krajih kot je naš predstavlja pomemben in zaenkrat še vedno nepogrešljiv del javnih storitev. Slednje je poudarjeno zaradi že izvedenih oblik racionalizacij širše javne uprave, ki so v veliki meri dejansko bile le oblika centralizacije oz. koncentracije storitev okrog enega ali večjih velikih središč. S tem se dolgoročno slabi položaj podeželja, ki ga bolj kot vse oblike razvojnih podpor in podobnih programov ohranja sistem enakih pogojev in dostopnosti do najpomembnejših javnih storitev. Z racionalizacijami se spretno zakriva negativni učinek, to je odmikanje javnih storitev določenemu delu, že itak zapostavljenim državljanom. Poleg odmika storitev se posledično dogaja tudi odmik možnosti določenih služb oz. delovnih mest in podobno. Vendar pri pošti ne gre le za racionalizacijo, ki je ekonomsko oz. poslovno utemeljena. Pošta Slovenija opravlja javno službo na način kot določa zakon, ki pravi, da Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca (prvi dostavek 5. člena veljavnega Zakona o poštnih storitvah). Zato je nesprejemljivo, da je poglavitni cilj racionalizacija in prihranek podjetja. Razumljivo je, da se kot pri vseh podjetjih, tudi javnih, iščejo ustrezne oblike pocenitve storitev, vendar nikoli tako, da se znižuje kakovost, enakost in dostopnost storitev. Kljub drugačnim zatrjevanjem, gre po podatkih, ki so nam dostopni, pri preoblikovanju pošt v pogodbe, ravno za to. Pošta Slovenije pogodbenim poštam ne ponudi enakega ali vsaj primerljivega sklopa storitev, ne ponudi ustreznih finančnih pogojev, niti ne dopusti približno enakega obsega storitev. Zato so pogodbeniki prisiljeni vključevati dodatna sredstva za ohranitev določene ravni kakovosti ponudbe ali pa zniževati/ožiti obseg in kakovost storitev. To pa je v luči zgoraj navedene zakonske dikcije nesprejemljivo, celo nezakonito.

Občina Sodražica na podlagi navedenega ne pristaja na preoblikovanje naše poštne poslovalnice ker gre za obliko degradacije pošte na gostilniški zakotek. Pošta je resna javna inštitucija, ki izvaja univerzalno poštno storitev in druge spremljajoče dejavnosti (določene bančne storitve itd), zato jo mora imeti sleherno občinsko središče. Naloga države in Pošte Slovenija pa je, da to zagotovi in ohranja. Vsakršne odločitve mimo lokalne skupnosti so prav tako nesprejemljive in nedopustne, zato Občinski svet poziva Pošto Slovenije, da ne le objavlja neke svoje odločitve, kot je seznam preoblikovanih pošt, brez predhodne seznanitve in uskladitve z institucijami, ki predstavljajo prizadeto prebivalstvo, kar občina je, ampak aktivno poskuša z njo dogovoriti najprimernejšo obliko izvajanja poštne dejavnosti.«
Vir: radio1.si

Komentiraj