Sodražica

Pločnik in rekonstrukcija ceste skozi naselje Žimarice

Kataster pločnik Žimarice
Kataster pločnik Žimarice

Sodražica – Občina Sodražica v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo pričenja projekt rekonstrukcije ceste skozi naselje Žimarice. V teku je izdelava projektne dokumentacije. Pričenjajo se odkupi zemljišč. Po pošti bodo lastniki zemljišč predvidoma v februarju naslednjega leta s strani Direkcije RS oz. njihovega pooblaščenega odkupovalca prejeli predpogodbe o odkupu zemljišč.

Obstoječe stanje

Naselje Žimarice se nahaja vzdolž državne ceste R1-212/1119 Bloška Polica – Sodražica. Obstoječe vozišče je na posameznih mestih močno razpokano in v preteklosti točkovno sanirano. V območju naselja ni urejenih površin za pešce niti kolesarje. Zaradi relativno goste pozidave, je v naselju veliko dovozov do obstoječih objektov in dovozov na kmetijska zemljišča. Na celotnem odseku državne ceste so eskalirale poškodbe, ki se kažejo v obliki mrežastih razpok, plitvih kolesnic, slabe prečne in vzdolžne ravnosti, obrabe, luščenja in izmeta zrn ter goste pokrpanosti. Celoten odsek je v slabem stanju.

V km 15,325 je obstoječi most, ki ima kamnite podpornike, robni venci in konstrukcija mostu pa je načeta. Zato je most potrebno zamenjati. Na obravnavanem odseku ni obstoječih površin za pešce.

Odvodnjavanje padavinske vode je delno urejeno v stanovanjskem delu naselja, izven njega se voda prek bankin in muld izpušča v teren.

Na obravnavanem sta obstoječi svetilki cestne razsvetljave na območju strnjenega naselja, v ostalem predelu območja rekonstrukcije ni obstoječe cestne razsvetljave.

Novo stanje

Na odseku regionalne ceste R1-212/1119 Bloška Polica – Sodražica od km 14,598 do km 15,352 izvede rekonstrukcija ceste z ureditvijo pločnika za pešce. Predvidena je umestitev cestne razsvetljave ob hodniku za pešce ob levi strani vozišča, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter morebitna zaščita in prestavitev in obnova ostale infrastrukture, ki je tangirana s predvideno ureditvijo in izhaja iz projektnih pogojev soglasodajalcev.

Na območju se izvede rekonstrukcija ceste, med km 14,598 in km 15,111 uredi hodnik za pešce, med km 15,111 in km 15,350 se uredi mešana površina za kolesarje in pešce, na celotnem območju se uredi cestna razsvetljava, med km 14,699 in km 14,753 se uredi avtobusno postajališče. Vsi obstoječi cestni priključki se ohranjajo.

Na mestu vstopa in izstopa v naselje se na sredini vozišča izvede umirjevalni otok, ki se ga tlakuje.

V kolikor želite pridobiti več informacij, so vam na voljo v času uradnih ur pri vodji projekta: Blaž  Kovačič, blaz.kovacic@sodrazica.si, tel. št. 01 8366 051.

Komentiraj