Sodražica

Občinski svetniki v Sodražici potrdili letošnji proračun kot tudi lanski zaključni račun

Sodražica, trg
Sodražica, trg

Sodražica – Na aprilski, 15. redni seji je občinski svet občine Sodražica obravnaval 11 točk dnevnega reda. Med drugim tudi odlok o proračunu občine Sodražica za leto 2018 (dopolnjeni predlog), zaključni račun za leto 2016, noveli odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in občinskega prostorskega načrta ter podajo mnenja k kandidatom za ravnatelja Osnovne šole Sodražica. Občinskemu svetu sta bili med drugim predstavljeni tudi poročili Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Policijske postaje Ribnica za preteklo leto, ki sta ju predstavili vodja MIR Marija Ajdič Francelj in komandir PP Ribnica Rudi Topolovec.
Občinski svetnica in svetniki so pred sejo poslušali predstavitvi kandidatk in kandidatov za mesto ravnatelja OŠ (vabilu na predstavitev sta se odzvali dve kandidatki od treh) in postavili nekaj vprašanj. V okviru seje pa so sprejeli mnenje, da sta kandidatki Majda Kovačič Cimperman, dosedanja v.d. ravnatelja, in Barbara Benčina, primerni za to mesto, o tretjem kandidatu, dr. Tadeju Bračku, ki je opravičil svoj izostanek pri predstavitvi, pa se občinski svet ni opredelil.

Predhodno je občinski svet obravnaval dopolnjeni predlog proračuna za leto 2018. Glede na to, da iz prve obravnave in javne predstavitve ni bilo podanih pripomb, je župan Blaž Milavec občinskemu svetu podal skoraj identičen predlog proračuna, le s spremembo pri operaciji Agromelioracija Gora (razporeditev sredstev). Občinski svet je tako dopolnjeni predlog soglasno sprejel. Proračun Občine Sodražica za leto 2018 je na prihodkovni strani visok skoraj 4 mio evrov oziroma 3.912.039 evrov in na odhodkovni strani malenkost manj, to je 3.888.384 evrov. Od tega tekoči odhodki predstavljajo 16 odstotkov, transferji 21 odstotkov proračuna, investicijski del pa preostanek, to je 63 odstotkov proračunskih sredstev.

»Ocenjujemo, da je sprejeti proračun razvojno naravnan, saj je skoraj dvotretjinski delež za naslednje leto načrtovanih odhodkov predviden za pripravo ali izvedbo investicijskih projektov. Med pomembnejšimi projekti ostaja v naslednjem letu v prvi vrsti medobčinski projekt oskrba s pitno vodo SORIKO. Poleg tega projekta pa načrtujemo zaključek projekta ureditev centra Sodražica (prometna in okoljska infrastruktura v centru Sodražice) in agromelioracija Gora. Predvidevamo tudi sredstva na projektih gradnje odprtega širokopasovnega omrežja in agromelioracije Zamostec – Vinice – Zapotok, vendar pa sta ta dva projekta še v fazi načrtovanja, saj je realizacija odvisna še od določenih pogojev, med drugim tudi od uspeha pridobitve sofinancerskih sredstev. Proračun, v okviru investicijskega dela, predvideva še nekaj manjših projektov, predvsem s področja prometne in okoljske infrastrukture v posameznih vaseh, ter investicijskih vzdrževanj obstoječih objektov in infrastrukture,« je povedal župan Milavec.

V okviru sprejetega načrta razvojnih programov so podane tudi investicijske usmeritve v naslednjih letih, zlasti s projekti rekonstrukcije ceste v Žimaricah, kanalizacija Sodražica II. in III. faza (izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovoda v Zamostcu ter kanalizacija v Vinicah in Zapotoku) ter načrtovanje razširitve vrtca in izgradnjo nove kuhinje v okviru OŠ.
Občinski svet je sprejel tudi zaključni račun za leto 2016. Občina Sodražica je leto 2016 zaključila veljavni proračun z realizacijo v višini 2.290.861 evrov na prihodkovni strani in 2.275.263 evrov na odhodkovni strani. Realizacija je bila 97,1 odstotkov glede na sprejeti oz. rebalansirani proračun.

Občinski svet je na seji sprejel po skrajšanem postopku še noveli dveh odlokov. Z odlokom o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč je dvignil mejo za določitev obročnega plačila z zdajšnjih 20 EUR na 25 EUR, kot to določa nov zakon o davčnem postopku, ter z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtovanju dopolnil veljavni odlok z uvrstitvijo določenih vrst objektov (gasilski domovi) med dovoljene gradnje znotraj območij centralne gradnje.

Vir: radio1.si

Komentiraj