Sodražica

Občinski svet občine Sodražica sprejel proračuna za leti 2020 in 2021

OBČINA SODRAŽICA
OBČINA SODRAŽICA

Sodražica – Občinski svet občine Sodražica je v četrtek, 12. 12. 2019, zasedal na 8. redni seji občinskega sveta. Glede na izid nadomestnih volitev je bil na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji potrjen mandat nadomestnega člana Občinskega sveta za volilno enoto 7. V svetniške vrste je tako stopil Anton Prijatelj iz Zamostca. Prijatelj je bil imenovan tudi za novega člana Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, ki je po smrti svetnika Boruta Trohe deloval le z dvema članoma.

Občinski svet je nato obravnaval proračuna občine za leti 2020 in 2021. Občina Sodražica deluje že desetletje na podlagi dvoletnih proračunih, z izjemo volilnih let. Dvoletni proračuni namreč usmerjajo k dolgoročnejšemu načrtovanju ter krepijo finančno stabilnost in transparentnost. Pomembno je tudi, da se ob pravočasnem sprejemu občina izogne režimu začasnega financiranja. Zato je župan tudi letos občinskemu svetu podal predloga proračunov za leti 2020 in 2021, kmalu po objavi višine odstopljene dohodnine posamezni občini s strani finančnega ministrstva. Samo načrtovanje proračunov se je sicer pričelo že spomladi, z županovim povabilom zainteresirani javnosti za podajo predlogov in pobud za leti 2020 in 2021. Občinski svet je predloga proračunov tako obravnaval na novembrski seji, nato sta bila podana v javno razpravo in obravnavo na pristojnih odborih in komisiji. Na včerajšnji seji pa je občinski svet sprejel dopolnjena predloga proračunov za obe naslednji leti. Proračuna sta visoka 2.606.270 evrov za leto 2020 in nekoliko manj za leto 2021, to je 2.363.244 evrov. Poleg višje povprečnine in s tem višji priliv iz naslova odstopljene dohodnine proračuna predvidevata tudi višjo porabo pri tekočih odhodkih oz. transferjih. Tako vključujeta več sredstev za vrtec in šolo, za domove starejših občanov in zavodsko varstvo invalidov, povečujejo se sredstva za socialne programe, kot je pomoč na domu, ki je po novem dostopna tudi med vikendi in prazniki, za subvencije najemnin ter druge programe, med njimi tudi za projekt brezplačnih prevozov za starejše Prostofer. Nekoliko več sredstev bo potrebno tudi za izvajanje drugih programov s področja kulture in športa. Kljub navedenemu sta proračuna še vedno investicijsko naravnava, saj predvidevata izvedbo pomembnejših investicijskih projektov kot je izgradnja novega vodovodnega omrežja v Zamostcu ter začetek obnove državne ceste v Žimaricah, kjer nastopa občina kot partner. V obeh primerih gre za našo občino velika projekta, za katera se načrtuje, da se financirata razen iz občinskega proračuna tudi iz EU sredstev, za vodovod Zamostec, ter iz državnega proračuna, za cesto v Žimaricah. Poleg teh projektov proračuna odpirata vrata kar nekaj manjšim, a vseeno pomembnim projektom, s področja cestne in okoljske ter vodovodne infrastrukture in urejanja krajevnih jeder in športnih površin. Proračuna predvidevata tudi sredstva za pripravo projektnih dokumentacij za nove projekte s področja urejanja vodoskrbe na Gori in kanalizacije v Vinicah in Zapotoku ter obnove starega dela vrtca in športnih površin okoli šole, adaptacije stare zadruge in idejne zasnove Turistično rekreacijskega centra Izber. Omenjene projekte se pripravlja v pričakovanju finančnih virov nove finančne perspektive EU 2021 – 2027.

Občinski svet je v 2. obravnavi potrdil novelo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, s katero se občutno dviguje višina odmernih točk za zemljišča, kjer se izvajajo dejavnosti, ki bolj obremenjujejo okolje (hrup, smrad). Odlok je bil predhodno dan v javno obravnavo, na predlog odloka pa ni bilo podanih pripomb.

Občinski svet je v nadaljevanju seje obravnaval tudi izstop Občine Dobrepolje iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva s sedežem v Ribnici, sprejel Letni program kulture za leto 2020 in obravnaval še nekaj vlog, podanih s strani občanov ter sprejel program dela v naslednjem letu.

Ob koncu seje je župan odgovarjal na vprašanja svetnikov, ki so podali tudi nekaj pobud, ter jim predstavil pobudo za uvedbo dodatnih avtobusnih linij med Sodražico in Ljubljano, in sicer med tednom, še posebno pa ponovno uvedbo nedeljske avtobusne linije. Pobudo je podpisalo okoli 50 dijakov, študentov in staršev. Svetniki so sprejeli sklep, s katerim bo Občina pozvala prevoznika – koncesionarja ter Ministrstvo za infrastrukturo k vzpostavitvi dodatnih avtobusnih linij.

Komentiraj