Ribnica

Sprejet proračun Občine Ribnica za leto 2023

Seja Občinskega sveta Občine Ribnica, 29.9.2022

Na zadnji seji Občinskega sveta so svetniki soglasno sprejeli Odlok o proračunu Občine Ribnice za leto 2023, ki je načrtovan v višini 17,7 mio EUR.

Celotni odhodki so v proračunu načrtovani v višini 17,2 mio EUR, celotni prihodki pa v višini 16,8 mio EUR. V proračunu za leto 2023 zadolževanje ni načrtovano, saj se razlika pokriva iz načrtovanega preostanka sredstev na računu.

Proračun za naslednje leto je investicijsko in razvojno naravnan, saj je v njem predvidenih kar za 51,9 % investicijskih odhodkov glede na celotne odhodke. Največji investicijski projekt predstavlja izgradnja Medgeneracijskega centra Ribnica za katerega je v letu 2023 predvidenih 4,5 mio EUR. Na področju energetike je za energetsko prenovo stavb v lasti Občine Ribnica predvidenih 1,3 mio EUR. Na cestnem področju pa je za letno in zimsko vzdrževanje cest načrtovanih 500.000 EUR, za ureditev ceste Grič-Breg je predvidenih 301.000 EUR, za ureditev križišča v Dolenji vasi pa 273.000 EUR. Na področju urejanja gospodarskih in industrijskih con je za Komunalno opremljanje industrijske cone Lepovče v letu 2023 predvidenih 565.000 EUR.

Največji delež prihodkov predstavljajo davčni prihodki (46,7 %), sledijo transferni prihodki, ki so v letu 2023 predvideni v skupnem znesku 6,2 mio EUR ali 37,1 % od celotnih prihodkov. Največji delež transfernih prihodkov predstavljajo sredstva iz državnega proračuna za investicijo Medgeneracijski center Ribnica (3,5 mio EUR) in za investicijo urejanje industrijske cone Lepovče v višini 427.816 EUR ter EU sredstva za energetske sanacije stavb v višini 412.647 EUR.

Komentiraj