Ribnica

So grožnje o zaprtju ceste Petrina – Kočevje – Škofljica zalegle?

Cesta Ribnica - Škofljica

Cesta Ribnica - Škofljica

Grožnje o zaprtju ceste Petrina – Kočevje – Škofljica, ki so jih zaradi nevzdržnih prometnih razmer, župani napovedovali že nekaj časa, so bile vsaj delno uspešne.

Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela odločitev, da se mora varianta 1A/2A optimizirati v delu med odcepom od glavne ceste do osamelca Babna Gorica, in sicer tako, da se trasa načrtovane ceste pomakne čimbolj proti južnemu robu območja arheološkega najdišča Breg. S tem bi se na sprejemljiv obseg omejil tudi poseg na območje habitata barjanskega okarčka. Vlada je naložila Ministrstvu za promet, Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za kulturo, da skupaj z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine in Zavodom RS za ohranjanje narave, pripravi predlog tako optimizirane trase do sredine maja 2010.

Varianti 1A in 2A predstavljata optimizacijo že obravnavanih variant in sta realno izvedljivi tudi z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. Ne posegata v varovan habitat metulja niti v poslovno obrtno cono in arheološko najdišče Novi Tali, posežeta pa v arheološko najdišče Breg.

Varianta 1A: na vzhodnem območju načrtovanja sovpada varianta s potekom variante 2A ob potoku Škofeljščica. V območje kulturne dediščine Breg poseže v robnem pasu ob potoku Škofeljščica, potek preko poslovno obrtne cone Škofljica pa je načrtovan ob južnem robu cone. Varianta 1A se na zahodnem delu odkloni proti severu oziroma železniški progi Ljubljana – Novo mesto in naveže na avtocestni priključek Rudnik.

Varianta 2A: varianta 2A teče v vzhodnem delu v enakem poteku kot varianta 1A. Južno od osamelca Babna gorica se odkloni proti severu in v višini Lavrice preide na traso variante OC. Nadaljnji potek variante 2a je identičen varianti OC, trasa se naveže na avtocestni priključek Ljubljana- jug.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj