Ribnica

Posodobljeno vodovodno vozlišče v Goriči vasi

Sodobno vodovodno vozlišče v Goriči vasi
Sodobno vodovodno vozlišče v Goriči vasi

Občina Ribnica in Hydrovod d. o. o. sta v Goriči vasi obnovili 170 m starega cevovoda ter zgradili merilno regulacijski jašek, ki bo v veliki meri pripomogel k lažji intervenciji upravljavca v primeru okvar, hkrati pa bodo merilni instrumenti, ki so v jašku vgrajeni, nudili upravljavcu mnoge uporabne podatke, ki mu bodo olajšali delo pri spremljanju stanja na omrežju in načrtovanju bodočih posegov.

Investicija je pomembna tako za porabnike Goriče vasi in Otavic, kot tudi Ribnice, Nemške vasi, Prigorice in Dolenje vasi, saj po tem cevovodu trenutno poteka pretok vode tako iz smeri Sodražice kot tudi Blat. Izvedena investicija tako predstavlja tudi ureditev pomembnega vozlišča na vodovodnem omrežju. Vsekakor prinaša realizirana investicija za porabnike večjo varnost oskrbe s pitno vodo na tem delu občine Ribnica, upravljavcu pa omogoča lažje izvajanje obratovanja vodovoda ter spremljanje porabe vode na tem delu omrežja.

Na novo je zgrajen tudi merilno regulacijski jašek, v katerem so poleg vseh potrebnih zasunov vgrajeni še induktivni merilec pretoka in induktivni merilec pretoka ter merilci tlaka za smer Dolenja vas in Goriča vas. Podatki, ki bodo pridobljeni z meritvami v tem jašku, se bodo prenašali preko GPRS povezave v center upravljanja, ki se nahaja na sedežu podjetja Hydrovod d. o. o.. Hkrati pa se je v območju posega uredila brežina Bistrice, kakor tudi dostop do same reke. Dodana vrednost te investicije je tudi mnogo lepši videz okolice kot je bil pred izvajanjem del.

Občina Ribnica je izvedbo te investicije zaupala javnemu podjetju Hydrovod d. o. o.. Ta pa je vsa dela izvedel skupaj s svojim podizvajalcem, Gradbeno mehanizacijo Bernard Krnc s. p., v izjemno kratkem roku. Občina Ribnica je za realizacijo investicije namenila približno 42 tisoč evrov, del stroškov pa je v okviru vzdrževalnih del pokril upravljavec vodovoda.
Domen M. Čampa Marinč
Služba za odnose z javnostmi Občine Ribnica

Komentiraj