Ribnica

Pobuda za pripravo državnega prostorska načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Ribnice

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo pobudo za pripravo Državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Ribnice. V času objave pobude imate možnost nanjo dati predloge in pripombe.

Predvidene prostorske ureditve obsegajo gradnjo obvoznice mesta Ribnice, ki je opredeljena kot povezovalna cesta (čezmejnega pomena) s povprečnim letnim dnevnim prometom nad 5000 vozil na dan in računsko hitrostjo zunaj naselja 80 (90) km/h. Normalni prečni prerez obvoznice (varianti 1 in 2) je določen glede na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko hitrost ter vključuje po dva vozna pasova, dva robna pasova in dve bankini ter znaša skupaj 9,5 m.

Predlog izvedljivih variant trase obvoznice Ribnica izhaja iz zakonskih in planskih izhodišč (Strategija prostorskega razvoja Slovenije ter občinski planski akti), iz javno dostopnih podatkov o stanju v prostoru in omejitvah (poselitev, kmetijska in gozdna zemljišča ter različni varstveni režimi), iz dosedanjih variantnih predlogov trase ter njihovih optimizacij, iz ugotovitev s terenskega ogleda, ter iz ugotovitev predhodno izdelanih gradiv. V predlogu izvedljivih variant je upoštevana tudi t. i. nulta varianta, torej rekonstrukcija obstoječe glavne ceste, ki pa še ni bila predmet dosedanjih strokovnih preveritev.

Predlagane so 3 izvedljive variante

Načrt za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Ribnice

Načrt za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Ribnice

Varianta V1 se začne z navezavo na glavno cesto G2-106 pri Žlebiču, kjer se izvede tudi navezava na regionalno cesto proti Sodražici. Zatem prečka železniško progo, preide na gozdno območje in po severni ter vzhodni strani obide naselje Ribnica in Dolenje Laze. Pri Lepovčah se obrne proti jugozahodu, prečka železniško progo, poteka mimo Hrovače in se pravokotno naveže na glavno cesto G2-106 na začetku Goriče vasi, kjer se trasa zaključi. Pri Lepovčah se severno od železniške proge izvede še kratka navezava na potek vzdolž proge, kjer se zaključita dve od variant obvoznice Kočevja. Trasa variante V1 je dolga 6,6 km.

Varianta V2 se tako kot varianta V1 začne z navezavo na glavno cesto G2-106 pri Žlebiču, kjer se izvede tudi navezava na regionalno cesto proti Sodražici. Zatem prečka železniško progo, preide na gozdno območje in po severni ter vzhodni strani obide naselje Ribnica in Dolenje Laze. Pri Lepovčah se obrne proti jugu, prečka železniško progo in se pri Hrovači, kjer se izvede navezava na glavno cesto, obrne proti vzhodu ter se južno od železniške proge nadaljuje vzporedno s progo. Na območju med Otavicami in Nemško vasjo poteka prek kmetijskih zemljišč proti jugovzhodu in se za Dolenjo vasjo priključi na glavno cesto G2-106. Trasa variante V2 je dolga 10 km.

Varianta VR (rekonstrukcija obstoječe ceste) poteka po obstoječi glavni cesti G2-106, pri čemer je predvidena izvedba ustreznega profila in povezanih ureditev, s katerimi bo zagotovljena prometna varnost na območju poselitve. Trasa variante VR je dolga 9,9 km. Predviden je normalni prečni prerez, ki poleg ustreznih elementov vozišča upošteva tudi površine za pešce in kolesarje.

V pobudi predstavljeni poteki variant so okvirni in služijo za opredelitev območja, v katerem bodo v naslednjih fazah državnega prostorskega načrtovanja vrednotene variante poteka obvoznice Ribnice.

Dokumentacija

Komentiraj