Sodražica

Položen temeljni kamen za čistilno napravo Sodražica

Položen temeljni kamen za čistilno napravo Sodražica
Položen temeljni kamen za čistilno napravo Sodražica

Sodražica -V četrtek, 12. decembra 2013 so na lokaciji čistilne naprave v Zamostcu položili temeljni kamen ob pričetku gradnje Čistilne naprave Sodražica.

Položen temeljni kamen za čistilno napravo Sodražica

Položen temeljni kamen za čistilno napravo Sodražica.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj, izvaja pa se v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in prednostne usmeritve razvoja obmejnih območij s Hrvaško. Sofinancerska sredstva so v deležu 85 % namenska sredstva Evropske unije, evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 15 % pa namenska sredstva proračuna Republike Slovenije. Z nepovratnimi sredstvi bo financiran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije, je razložil župan Občine Sodražica Blaž Milavec.

Občina Sodražica gradi na območju ulice Slemenska cesta v Sodražici kanalizacijo in obnavlja vodovod, jugovzhodno od Sodražice pa gradi novo biološko čistilno napravo kapacitete 1.950 PE, na katero bo priključeno novo kanalizacijsko omrežje in v prihodnosti tudi vsa naselja v območju aglomeracije Sodražica, in sicer: Zamostec, Sodražica, Jelovec, Lipovšica, Vinice, Zapotok.

Občina Sodražica se je s projektom prijavila na peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer z namenom pridobiti nepovratna sredstva za financiranje obravnavane operacije. [oglas tip=”468×60″ p=”C”]

Občini Sodražici je bilo odobrenih 998.366,60 EUR za financiranje 100 % vseh upravičenih stroškov operacije.

Obravnavana operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in je namenjena zagotovitvi nemoteno oskrbo s pitno vodo ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Da je operacija zaključena celota, utemeljujejo s tem, da bo novo kanalizacijsko omrežje priključeno na obstoječ kanalizacijski sistem Sodražica, ki bo priključen na novo čistilno napravo. To pomeni, da novo kanalizacijsko omrežje brez nove čistilne naprave ne bi moglo funkcionirati.

Glavne tehnične značilnosti operacije so: izgradnja 1.027 m gravitacijskega kanala javne kanalizacije, izgradnja biološke čistilne naprave kapacitete 1.950 PE, izgradnja 256 m gravitacijskega kanala za navezavo javnega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo in obnova 440 m vodovoda.

Pogodba z izbranim izvajalcem Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosupljega je bila podpisana konec avgusta leta 2013. Nominiran podizvajalec izbranega izvajalca je Tanko d.o.o. iz Ribnice. Predviden rok za končanje del je 30. julij 2014.

Vir: radio1.si

1 komentar

  • Tanko d.o.o, kot podizvajalec…ta kanalizacija pa men na nekaj smrdi, sploh glede na pisanje Andreje Škrabec, kaj se je dogajalo s tem podjetjem v Ribnici….

Komentiraj