Sodražica

Občina Sodražica ponovno na vrhu razvitosti na ribniško-kočevskem območju

Sodražica – Vlada RS na 315. dopisni seji dne 30. 12. 2021 sprejela sklep, s katerim je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (objavljeno v Ur. l. RS št. 208, z dne 30. 12. 2021). Na podlagi te uredbe je Občina Sodražica s koeficientom razvitosti, ki je 1,07, ohranila prvo mesto glede razvitosti med sosednjimi občinami in občinami širšega ribniško-kočevskega območja.

Dejstvo, da ima najvišji koeficient razvitosti, ji žal prinaša predvsem nižjo stopnjo sofinanciranja investicij s strani države, kar daje grenak priokus sicer dobremu rezultatu. Sodražica tako sodi med občinami z nadpovprečno razvitostjo, najboljši rezultat v državi je pripadal občini Komenda (koeficient razvitosti: 1,35), najslabši pa občini Hodoš (koeficient razvitosti: 0,26).

Uredba sicer v prvem odstavku 4. člena določa, kaj je koeficient razvitosti: Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00. Tako se preko koeficienta razvitosti izkazujejo nekatera dejstva (kazalniki razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine; kazalniki ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini in kazalniki razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine), zagotovo pa ne zajema vseh prikazov različnih težav ali prednosti, ki določajo pogoje za življenje oz. bivanje in razvoj prebivalstva v neki občini.

Komentiraj