Sodražica

Občina Sodražica ima nov grb in zastavo ter občinsko himno

Nov grb in zastava Občine Sodražica
Nov grb in zastava Občine Sodražica

Sodražica – Občinski svet občine Sodražica je 30. januarja 2020 zasedal na 9. redni seji občinskega sveta. Pred svetniki je bilo devet točk dnevnega reda, od katerih so kar v treh točkah obravnavali spremembe istovetnostnih simbolov.

Svetniki so se tako uvodoma seznanil s poročilom Komisije za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, nato jim je strokovni sodelavec Komisije, predsednik heraldičnega društva Aleksander Hribovšek predstavil razloge za spremembe obstoječega grba in zastave ter strokovno razlago novih simbolov. Svetnikom so najprej s sklepom soglasno potrdili sprejem novega predlaganega grba Občine Sodražica, nato pa so glasovali o dveh verzijah zastav. S petimi glasovi za je bila tako izbrana verzija zastave, ki ima osrednji simbol – reto v rumeni barvi, postavljeno na zeleni podlagi na levi strani zastave, preostali del zastavine rute, pa je horizontalno tretjinsko deljen na rumeno, zeleno, rumeno barvno progo. Po soglasno sprejeti odločitvi za sprejem novega grba in zastave pa so svetniki po nujnem postopku obravnavali in sprejeli še Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, ki določa, da med istovetnostne simbole Občine Sodražica poleg grba in zastave sodi tudi himna Občine Sodražica. Himna Občine Sodražica je pesem Moja Sodraž´ca, avtorja besedila Zdenka Turka, na melodijo Tamburaškega orkestra Sodražica. Odlok določa enoletno prehodno obdobje za uporabo novih simbolov.

Občinski svet je obravnaval v 1. obravnavi Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica. Podlaga in razlog za sprejem odloka je v novem Zakonu o športu, ki podrobneje določa merila, na podlagi katerih se financirajo športni programi, tudi na lokalni ravni. Besedilo Odloka je bilo po seji dano v javno obravnavo, svetniki pa ga bodo v 2. obravnavi obravnavali na naslednji seji, ki bo v začetku marca. Po sprejemu odloka in letnega programa športa bo Občina objavila razpis za financiranje športnih programov v letu 2020.

Na podlagi predstavitve kandidatke za direktorico Knjižnice Miklova hiša Ribnica, Nastje Hafnar, ki od septembra 2019, ko je direktor Marko Zupanc sredi mandata odstopil, opravlja funkcijo vršilke dolžnosti, ter na podlagi sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, so svetniki podali pozitivno mnenje k imenovanju Nastje Hafnar za direktorico knjižnice za naslednje mandatno obdobje.

Mandat v začetku letošnjega leta poteče tudi članom sveta Območne izpostave JSKD Ribnica. Občina Sodražica ima v navedenem svetu enega predstavnika, prav tako Občina Loški Potok, Občina Ribnica pa tri predstavnike. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tako podala Občinskemu svetu predlog, da se za naslednje mandatno obdobje imenuje v svet Območne izpostave JSKD Ribnica Ivana Šego. Svetniki so predlog sklepa soglasno podprli.

Svetniki so nato obravnavali in sprejeli še Sklep o pridobivanju stvarnega premoženja ter podali nekaj pobud.

Komentiraj