Sodražica

19. redna seja Občinskega sveta Občine Sodražica

OBČINA SODRAŽICA
OBČINA SODRAŽICA

Sodražica –  Občinski svet Občine Sodražica je v sredo, 21. 02. 2018, na svoji 19. redni seji, katere se je udeležilo osem od devetih svetnikov, obravnaval dnevni red z desetimi točkami. Poleg redne obravnave zapisnika zadnje seje ter poročila o realizaciji sklepov zadnje seje, je občinski svet v prvi obravnavi sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta, obravnaval in sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (rebalansa proračuna za letos), spremembe Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica, Letni program športa za letos in Sklep o cenah programov vrtca. V nadaljnjih točkah je podal soglasje k imenovanju direktorice JZ Lekarna Ribnica, obravnaval predloge Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem ter obravnaval in potrdil umestitev razvojnih pobud občine Sodražica v prostor v okviru postopka sprejemanja novele OPN. V okviru redne točke predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine je občinski svet obravnaval vlogo – ponudbo podjetja Posplastika d.o.o. o prodaji svojih nepremičnin v Izverju in izraženem interesu po nakupu zemljišč v novi obrtni coni Fibran. Kot je običajno pa je na koncu seje župan odgovarjal na pobude in vprašanja, zastavljeno mu je bilo vprašanje o pojavljanju medveda v Žimaricah lansko leto in podana pobudo za ureditev odseka javne poti v Zamostcu.

Svetniki so najprej na predlog župana o spremembi dnevnega reda obravnavali točko Umestitve razvojnih pobud v prostor v okviru postopka noveliranja OPN, kjer so tudi potrdili predlog umestitev predstavljenih najpomembnejših razvojnih pobud v prostor.

Najbolj izpostavljene problematike, kot sta prometno obremenjeni poti čez središče Sodražice in v Zavodi ter Slemenski cesti, razvoj novih alternativnih oblik pridobivanja energije ter razvijanje športno-turističnega potenciala terjajo odločitve občine po soočenju in spoprijetju s temi izzivi. Razvojne pobude, ki so predstavljajo odgovore na najpomembnejša razvojna vprašanja, je občinskemu svetu predstavil in utemeljil njihovo umestitev v prostor predstavnik izvajalca, ki pripravlja osnutek novele OPN, Nejc Gosak, univ.dipl.arh. iz Studia Formika. Tako so bile občinskemu svetu med drugim predstavljene pobude umestitve v prostor za obvoznico Sodražica (državna cesta), za obvozno pot Sodražica – Sv. Gregor (medobčinska cesta), vetrne elektrarne na Gori in nad Žimaricami ter turistično-športni center Izver. Svetniki so brez glasu proti podprli predlagane umestitve v prostor in občini naložili nadaljevanje postopka sprejema novele OPN.

Občinski svet je sprejel tudi spremembe in dopolnitve poslovnika, ki določa delo občinskega sveta. Predlagane spremembe sicer ne prinašajo pomembnejših novosti, saj povečini predstavljajo uskladitev z veljavno zakonodajo (zlasti s področja varstva osebnih podatkov) oz. s podanimi predlogi upravne inšpekcije, ki je lani v okviru rednega nadzornega postopka pregledala naše temeljne akte.

Svetniki so obravnavali tudi predlog rebalansa proračuna za letos, ki so ga tudi soglasno potrdili.

Občina Sodražica je že lanskega aprila sprejela proračun za leto 2018. Spremenjene okoliščine, zlasti obet nekoliko višjih prihodkov (odmerjene dohodnine in tudi drugih virov) ter na drugi strani povečevanje stroškov dela na področju tekočih odhodkov in še zlasti tekočih transferjev in cen storitev pri investicijah, narekujejo nekoliko višji proračun iz 3.912.039 evrov prihodkov, ki so bili določeni z veljavnim proračunom, na 3.924.108 evrov ter iz 3.888.384 evre na strani odhodkov na 3.948.776 evrov. Preostanek sredstev do izravnave predstavljajo neporabljena sredstva iz preteklega leta v višini 23.484 evre in pripadajoči del enoletnih razpoložljivih povratnih sredstev, ki so določeni za sofinanciranje investicij v skladu s 23. členom ZFO-1 za Občino Sodražica. Z rebalansom so se tako povečali odhodki za 1,6%, od tega največ 5,5% tekoči transferji, ki predstavljajo sredstva za delovanje posrednih proračunskih porabnikov (programi vzgoje in izobraževanja, zdravstva in drugi socialni programi itd), med tem, ko so se stroški dela občinske uprave povečali le za 1,6%. Investicijski del proračuna se je ohranil približno na enaki ravni kot je bil določen s proračunom (malenkostno 0,6% povečanje iz dosedanjih 2.398.176 evrov na 2.413.300 evrov). Kljub zadržanju obsega sredstev za investicije na ravni načrtovanih že s prvotnim proračunom, pa rebalans prinaša nekaj prerazporeditev sredstev znotraj razvojnega dela proračuna. Župan je svetnikom objasnil, da predlagani rebalans predstavlja vzdržen, predvsem pa realen in kolikor je to mogoče tudi razvojno naravnan proračun (investicije predstavljajo kar dve tretjini celotnega proračuna), ki naj bi zagotovil poleg izvedbe načrtovanih investicij (kjer predstavlja največji del še vedno projekt Oskrba s  pitno vodo SORIKO, ki pa se v tem letu uspešno zaključuje) normalno financiranje vseh občinskih programov in služb, ki se financirajo iz občinskega blagajne. V kolikor se bo breme stroškov obveznih programov povečalo, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Če teh ne bo (npr. s povečanje povprečnine s strani države), bo potrebno prerazporediti dodatna sredstva iz investicijskega dela na tekoči del.

Občinski svet je obravnaval in sprejel novelo pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, kjer je bila predvidena manjša sprememba na področju določitve meril in višine odmerjenih sredstev za posamezni program podpore. Občinski svet je na podlagi pravilnika sprejel tudi Letni program šport, s čimer je določil višino sredstev in programe, ki se bodo letos finančno podprli.

Svetniki so se seznanili tudi s predlogom o spremembi cen programov vrtca, ki ga je predlagala osnovna šola oziroma vrtec in jih tudi potrdili.

Predlog spremembe prinaša opazno povečanje teh cen in to kar za 4,75% v prvi starostni skupini ter 7,42% v drugi. Največ k povečanju prinašajo povečani stroški dela, delno pa tudi zvišanje cen živil ter drugih materialov in storitev. Prav pri slednjem je skušala občinska uprava na razjasnitvenih sestankih s predstavniki šole oz. vrtca doseči, da bi bil dvig cen manjši. Žal razen nekaj malega na področju stroškov materiala in storitev, ni manevrskega prostora, saj so stroški dela povsem normirani in regulirani s strani države. V skladu z navedenim je občinska uprava predlagala občinskemu svetu sicer malenkost nižjo ceno od predlagane, a še vedno višjo od veljavne in sicer 435,00 EUR za 1. st. obdobje, 390,00 EUR za 2. starostno obdobje. Po tej seznanitvi je sledila polemična razprava, ki pa ni dala alternativnega predloga, zato so na koncu svetniki potrdili nove cene. Z novimi cenami se prvenstveno obremeni občinski proračun, saj občina pokriva približno 70% stroškov vrtčevskega programa, obremeni pa se tudi starše, ki bodo morali za vrtec, tako kot občina, plačevati več.

Komentiraj