Slovenija

Lokalne volitve 2010: Nekaj koristnih informaciji zbranih na enem mestu

Lokalne volitve 2010

Lokalne volitve 2010

V poplavi informacij, ki jih boste deležni med volilno kampanjo, je primerno, da na enem mestu zberemo najpomembnejše, ki bodo prišle prav na dan volitev. Prvi krog volitev za župane in predstavnike v občinskih svetih bo izveden v nedeljo, 10. oktobra 2010.

Skladno z Zakonom o lokalnih volitvah bodo drugi krogi volitev za župane opravljeni najpozneje 21 dni po prvem krogu volitev. Državna volilna komisija je medtem že odločila, da bo razpisala drugi krog glasovanja za volitve županov v primerih, ko bo to potrebno, predvidoma v nedeljo, 24.10.2010.

Ne pozabite dokumenta, poziva …
Pri lokalnih volitvah bodo volivke in volivci morali pri glasovanju upoštevati nekaj navodil. Tako lahko glasujejo samo osebno, nihče namreč ne more glasovati po pooblaščencu, kar velja tudi za družinske člane. Pravico do pomoči pri izpolnjevanju glasovnic pa imajo invalidi ali nepismeni volivci, ki lahko s seboj pripeljejo osebo, da po njihovem navodilu izpolni glasovnico. Na vsakem volišču pa mora biti ustrezno poskrbljeno tudi za zagotovitev tajnosti glasovanja. Vsi, ki bodo želeli glasovati, bodo morali dokazati svojo istovetnost. Ta se lahko ugotovi na podlagi vsakega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca. Volilni odbori lahko volivcem omogočijo glasovanje tudi, če jih kateri izmed članov osebno pozna.

Naj vaš glas ne gre v nič – razen, če gre namenoma
Volivke in volivci bodo morali upoštevati tudi navodila za glasovanje, ki bodo napisana na glasovnicah. Pri županskih volitvah lahko volivec obkroži samo eno številko pred imenom in priimkom kandidata. Pri volitvah občinskih svetov, ki imajo največ 12 svetniških mest in kjer se glasuje o posameznih kandidatih, volivec obkroži največ toliko zaporednih številk pred imeni kandidatov, kolikor članov sveta se voli. Kadar pa se občinski sveti volijo po proporcionalnem načelu, torej na podlagi list kandidatov, pa lahko volivec obkroži samo eno številko pred imenom liste. V prostor ob imenu liste, ki je namenjen preferenčnim glasovom, pa lahko vpiše samo eno številko, in sicer zaporedno številko kandidata z iste liste, ki mu želi dati preferenčni glas.

Veljavna glasovnica na proporcionalnih volitvah bo tako tista, na kateri bo obkrožena ena kandidatna lista, preferenčni glas pa se bo upošteval, če bo navedena številka kandidata z iste liste. Veljavna bo tudi glasovnica, na kateri bosta obkrožena ena lista in en preferenčni glas kandidatu z druge liste, a v tem primeru se bo upošteval le glas za listo. Če bo volivec na glasovnici dal zgolj preferenčni glas za posameznega kandidata, se bo štel tudi kot glas za listo, na kateri kandidat nastopa.
Neveljavne bodo glasovnice, na katerih bo obkroženih več kandidatnih list ali pa več preferenčnih glasov pri različnih listah.

Posebne oblike glasovanja
Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do 30. septembra vložiti zahtevo za glasovanje po pošti. Če na dan volitev glasu ne boste utegnili oddati, imate največ 5 in najmanj 3 dni pred dnevom glasovanja možnost glasovati predčasno. Državna volilna komisija priporoča občinskim volilnim komisijam, da določijo v navedenem roku kot dan predčasnega glasovanja sredo, 6. oktobra 2010, najmanj med 9.00 in 17.00 uro, za torek, 5. 10., in/oziroma četrtek, 7. 10. 2010, pa glede na krajevni običaj oziroma potrebe.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vsaj 3 dni pred dnevom glasovanja vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. Volivci, ki želijo glasovati na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom, in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo svojo namero v enakem roku sporočiti občinski volilni komisiji.

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Tujci iz tretjih držav s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji voljeni ne morejo biti, lahko pa v občine svojega stalnega bivališča oddajo glas. V narodnostno mešanih občinah imata narodni skupnosti v občinskih svetih desetino skupnega števila članov občinskega sveta oziroma najmanj enega.

V primeru, da državljan RS-ja ali državljan EU-ja ni vpisan v volilni imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi potrdila iz stalne evidence volilne pravice, ki mu ga izda upravna enota, če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Če državljan RS-ja ni vpisan v volilni imenik državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mu potrdilo izda ministrstvo za notranje zadeve.

Vir: rtvslo.si, L.D.

Komentiraj