Ribnica

Vizualno onesnaževanje starega mestnega jedra Ribnice

Staro mestno jedro,Ribnica

Staro mestno jedro Ribnice, ki je po svojih značilnih lastnostih urbanistični spomenik je bilo leta 1993 z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (v nadaljevanju: Odlok), razglašamo za kulturni in zgodovinski spomenik. V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Ribnica (v nadaljevanju: OPN) so na objektih in območjih kulturne dediščine dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji videz objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine, nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialne substance, ki so nosilke teh vrednot. Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstvena soglasja za Občino Ribnica izdaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZVKDS).

Iz obstoječega stanja in posegov, ki so bili v zadnjih letih izvedeni na območju kulturnega spomenika starega mestnega jedra Ribnice je razvidno, da predstavljajo aktualni problem reklamne in napisne informativne table za lokale in dejavnosti na fasadah objektov, med katerimi je iz spomeniškovarstvenega stališča le malo kvalitetnih in kot take nedopustno vizualno kvarijo podobo mestnega jedra Ribnice. Z namenom vzpostavitve sanacije degradiranega stanja in ohranitve spomeniških lastnosti obravnavanega območja zato naprošamo vse lastnike objektov, ki imajo nameščene oglasne in informativne table za katere nimajo pridobljenega soglasja s strani ZVKDS, da neustrezne table in izveske odstranijo, ter si za namestitev morebitne nove oglasne ali reklamne table pridobijo ustrezno soglasje. V primeru, da oglasne in informativne table, ki so neustrezne in brez soglasja ZVKSD ne bodo odstranjene do konca meseca aprila 2022, bo Občina prisiljena posredovati pri pristojnih inšpekcijskih službah.

Občina Ribnica z namenom spodbujanja ohranitve dediščine in preprečevanja škodljivih vplivov nanjo v starem mestnem jedru Ribnice, ter spodbujanja razvoja in oživljanja starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine, vse od leta 2012 dodeljuje nepovratna sredstva za sofinanciranje obnove fasad, od leta 2019 dalje pa tudi nepovratna sredstva za sofinanciranje reklamnih izveskov in napisov. Sredstva za spodbujanja razvoja starega mestnega jedra Ribnice se dodeljujejo tudi za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, pri čemer bo v letu 2022 kot eden izmed pogojev za pridobitev sredstev, namestitev oglasne in informativne table v skladu s pogoji in soglasjem ZVKSD.

Dodatna pojasnila in informacije je mogoče pridobiti na Občini Ribnica na Oddelku za urejanje prostora in varstva okolja pri mag. Lei Divjak Radivojević, v času uradnih ur, na tel. št. 01 837 20 24 ali elektronskem naslovu: lea.divjak-radivojevic@ribnica.si.

Komentiraj