Ribnica

V Ribnici si želijo železnico

Ribnica – V Ribnici bi radi z obvoznico razbremenili promet v mestnem središču. Ribničani pa veliko pričakujejo tudi od 3A razvojne osi in obnovljene železnice.

Obvoznica ne sme mimo spalnih naselij

V Ribnici veliko pričakujejo od razvojne osi 3A, s pomočjo katere naj bi se tovorni promet izognil mestu. V občinskem svetu zatrjujejo, da bo obvoznica okoli Ribnice v prostor umeščena tako, da bo upoštevala bližino spalnih naselij in posegla le v tiste zelene površine, ki so kmetijsko manj rodovitne ali že obremenjene z drugimi napeljavami na primer daljnovodi električnega omrežja.

Z železnico bi razbremenili ceste

Prizadevajo si tudi za vzpostavitev železniške povezave. Za to bi bilo najprej treba izdelati študijo za gradnjo železniške infrastrukture, da bi lahko stekel potniški promet, ki bi v prihodnosti razbremenil ceste.

Železniški promet je sodobna oblika transporta, ki mora biti primerljiva s cestno povezavo, saj drugače ni konkurenčna, pravijo občinski svetniki.

Tretji pas nad Pijavo Gorico

Gradnja tretjega pasu nad Pijavo Gorico

Gradnja tretjega pasu nad Pijavo Gorico

Prav zdaj posodabljajo tudi regionalno cesto, ki iz prestolnice vodi na kočevsko-ribniško območje. Projekt, ki poleg razširitve ceste na tretji pas vključuje tudi izgradnjo novih kamnitih zidov v betonu, izvedbo deviacij, preureditev križišča in priključkov, ureditev aktivne in pasivne protihrupne zaščite, hodnika za pešče, odstavnih niš, javne razsvetljave, odvodnjavanja, vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, zaščite vodovoda in ureditev krajinske arhitekture je ocenjen na približno 6,71 mio evrov od tega bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj država pridobila 4,75 mio evrov. Z ureditvijo tretjega prometnega pasu je projekt namenjen predvsem preprečevanju nastanka daljših počasi se premikajočih kolon, ki nastajajo zaradi počasnih tovornih vozil, ki se vzpenjajo v smeri proti Turjaku in posledičnem povečanju varnosti na omenjenem odseku.

Vir: finance.si

2 komentarja

  • “Za to bi bilo najprej treba izdelati študijo za gradnjo železniške infrastrukture, da bi lahko stekel potniški promet, ki bi v prihodnosti razbremenil ceste.”
    Kdo je pravzaprav na potezi?

  • Tako sem vesel, da bi naredili dodatno študijo, da bi še sam kaj prispeval, še sreča, da imamo študirane ljudi, da lahko takšne posege delajo kot je gradbišče nad Pijavo gorico,

    Moj potovalni čas se bo dramatično zmanjšal za celih 2 sekundi, BRAVO ČESTITAM VSEM SODELUJOČIM.

    Počasi pa bo

Komentiraj