Ribnica

Strategija razvoja poslovne cone Lepovče

Industrijska cona Lepovče, Ribnica

Ribnica – Občina Ribnica je v sklopu širitve obstoječe poslovne cone Lepovče in investicije »Komunalno opremljanje industrijske cone Lepovče – 1. faza«, ki je sofinancirana iz EU – Načrt za okrevanje in odpornost, pripravila dokument strategije razvoja poslovne cone Lepovče. Dokument, ki ga je pripravil prof. dr. Tomaž Čater, je na zadnji seji obravnaval in sprejel tudi občinski svet.

Strategija opredeljuje glavne vidike strateškega razvoja PC Lepovče. Obstoječa PC Lepovče trenutno meri 18,406 ha, njena širitev proti SV pa je načrtovana v več fazah. Za prvo in drugo fazo širitve je že sprejet OPPN, tretja faza pa je zaenkrat zgolj opcijska in bo njena implementacija odvisna od nadaljnjega gospodarskega razvoja občine oz. povpraševanja podjetij za vključitev v cono. Za prvo fazo širitve bo namenjenih 8 ha površin, od tega jih bo skoraj 6 ha namenjenih uporabnim površinam za podjetja, 2 ha pa drugim površinam kot so ceste, parkirišča, ekološki otoki in druge skupne površine.

Pri pripravi dokumenta so sodelovali zaposleni na Občini Ribnica in podjetja. Pripravljena anketa je bila posredovana 299 podjetjem v občini Ribnica, na anketo je odgovorilo 45 podjetij.

S pomočjo analize širšega gospodarskega, demogafskega, socio-kulturnega in političnega okolja občine Ribnica in delno tudi njene okolice ter z empirično študijo med zaposlenimi na občini in med podjetji v občini je bila izdelana vizija razvoja, ki se glasi: »Poslovna cona Lepovče bo do leta 2030 najmodernejša poslovna cona v regiji JV Slovenija in ena najbolj prepoznavnih con v Sloveniji. Od drugih poslovnih con v občini in regiji se bo razlikovala predvsem po tem, da bo podjetjem nudila večjo sistemsko podporo, spodbujala sodelovanje med podjetji ter se razvijala v skladu z najmodernejšimi smernicami trajnostnega razvoja. Na ta način bo cona prispevala h krepitvi lokalnega gospodarstva, s tem pa k ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in izboljšanju ekonomsko-socialnega položaja občine na način, ki je odgovoren do narave in družbe.«

Oblikovani so bili strateški cilji in aktivnosti s katerimi bo občina skušala doseči postavljeno vizijo, ki so bili strukturirani v pet stebrov:

(1)  privabljanje investitorjev (trženje cone) in izkoriščenost prostora v coni,
(2)  sistemska podpora podjetjem v coni,
(3)  sodelovanje med podjetji v coni (sinergijski učinki),
(4)  trajnostni vidiki delovanja cone,
(5)     informacijski tokovi v povezavi s cono.

Z ustreznim pristopom k uresničevanju izbranih strateških aktivnosti bo občina Ribnica v prihodnjih letih lahko uspešno razvijala PC Lepovče, kar bo ugodno vplivalo ne le na gospodarski razvoj občine, pač pa tudi na njen širši okoljski in družbeni razvoj.

Celoten dokument je dostopen na spletni strani Občine Ribnica https://www.ribnica.si/objava/814130

Komentiraj