Ribnica

Skoraj polovica proračuna Občine Ribnica 2012 za naložbe

Občina Ribnica

Občina Ribnica

Ribnica – Svetniki Občine Ribnica so na osmi redni seji obravnavali predlog letošnjega občinskega proračuna in ga, kot je bilo pričakovati, ocenili kot primernega za drugo obravnavo oz. sprejetje, že na naslednji seji, marca.

Na prihodkovni strani je težak 10 milijonov 290 tisoč evrov, na odhodkovni pa za 350 tisoč več. Med razpravo so nekateri svetniki opozorili, da je proračun že nekaj let enak, v njem pa predvsem pogrešajo več denarja iz evropskih skladov, zlasti za programe v kmetijstvu, konkretno za komasacije. Zaradi tega so pred glasovanjem sprejeli predlog, da se v občinski proračun umesti nova postavka, širitev komasacijiskih območij. Podprli so tudi predlog, da znižajo materialne stroške občine na lansko raven ter preučijo možnost združitev nekaterih skupnih služb v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je občina. Sicer je v proračunu, ki je napolnjen z denarjem iz realnih virov, za investicije namenjenih 4,6 milijona evrov, največja pa bo gradnja novega vrtca v Ribnici.

Gradnja novega vrtca v Ribnici, za katerega je izdelan idejni načrt in projekt in je pridobljeno gradbeno dovoljenje ter seveda delno zagotovljena sredstva, bo največja naložba v občini po letu 1990. Korak naprej pri tej naložbi je bil narejen sredi februarja, in sicer z odpiranjem ponudb za izvajalca del. V zakonskem roku je razpisna komisija prejela štiri ponudbe, s predstavniki vseh morebitnih izvajalcev del je bil opravljen razgovor. V približno enem mesecu pa naj bi bil izbran najbolj ugoden izvajalec oz. tisti, ki bo ponudil ceno, ki je za občino kot investitorja ugodna. Župan Jože Levstek je dejal, da je zadovoljen s predstavljenimi cenovnimi izhodišči ter da so s tem zagotovo zagotovljeni pogoji, da se bo letos začela fazna gradnja vrtca. Tudi projekt, cena naj bi se sukala okoli pet milijonov evrov, se bo lahko spreminjal, dinamiko gradnje pa bo seveda narekoval denar, ki ga ima občina zagotovljenega iz kohezijskega sklada (1,5 milijona evrov), manjši znesek pa v proračunu.

Vir: e-utrip.si, I. L., foto: kraji.eu

Komentiraj