Ribnica

Seja Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Ribnica

Seja komisije za spremljanje položaja romske skupnosti

Ribnica – Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Ribnica se je v ponedeljek 27. 11. 2023 sestala na svoji 4. redni seji. Seje so se poleg članov Komisije med drugim udeležili župan Samo Pogorelc, podžupan Vojko Štanfelj, direktorica občinske uprave Helena Mate s sodelavcema mag. Leo Divjak Radivojevič in Kristjanom Kozina, v. d. direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti Janez Doltar, romski svetnik iz Kočevja Marjan Hudorovič, predstavniki Civilne iniciativa Lepovče ter mediji.

Župan Samo Pogorelc je podrobneje predstavil problematiko, izvedene aktivnosti v obdobju 2020–2023 ter predlog rešitev za vsa tri romska naselja: Goriča vas, Lepovče in Otavice. Župan je tudi podrobno predstavil izvedene aktivnosti na področju romske problematike v obdobju 2020–2023, pri čemer je izpostavil, da je bilo že do sedaj na tem področju vloženega veliko truda. Med drugim so bile pripravljene strokovne podlage za umestitev romskih naselij v prostor, financiranje javnega dela – romski pomočnik pri Centru za socialno delo, financiranje dodatne zaposlitve na področju romske problematike pri Centru za socialno delo, prav tako je financirana dodatna zaposlitev – spremljevalec otrok s posebnimi potrebami, nekateri romski otroci obiskujejo namreč šolo s prilagojenim programom v Kočevju ter dodeljena finančna pomoč pri izvedbi delavnic za Rome, ki jih izvaja Rdeči Križ. Prav tako Občina Ribnica finančno pomaga pri vključevanju Romov na trg dela, med drugim so bila sofinancirana javna dela na Komunali Ribnica, financira se redno vzdrževanje dostopnih cest v romska naselja ter odlov, sterilizacija ter kastracija psov in mačk v romskih naseljih. Župan Občine Ribnica je tudi podrobneje predstavil problematiko s katero se srečuje s sodelavci pri vsakdanjem delu. Poudaril je, da bo postopek socializacije dolgotrajen, vendar pa je ob sodelovanju vseh deležnikov uspeh zagotovljen, zato je pozval vse prisotne, da pomagajo vsak na svojem področju. Dodal je še, da mora vsaka od institucij prispevati svoj del k učinkovitemu izvajanju ukrepov, ob tem je še posebej izpostavil, da Občina potrebuje pomoč države, saj je do sedaj velikokrat naletela na negativen odziv, zlasti v postopku umeščanja romskih naselij. Občina sama namreč ne more storiti veliko, skupaj pa je mogoče narediti vse.

Podrobneje je bil s strani župana predstavljen predlog programa dolgoročnih in kratkoročnih ukrepov za reševanje romske problematike, ki ga bo v nadaljevanju podrobno obravnavala Komisija za spremljanje romske skupnosti.

Razprava s prisotnimi je v veliki meri potekala na temo ureditve romskega naselja Lepovče. Župan Občine Ribnica je podrobneje predstavil kronologijo dogajanja od leta 2001, opozoril je tudi na spreminjajoča se stališča skozi leta, nekaterih od zdajšnjih predstavnikov Civilne iniciative Lepovče. Predstavniki Civilne iniciative Lepovče so izpostavili, da varianta selitve romskega naselja na lokacijo V3 v Malo goro z vidika asimilacije ni primerna, prav tako bi to po njihovem mnenju pomenilo vzpostavitev dodatnega degradiranega območja v srcu Male gore ter getoizacijo romov. V civilni iniciativi se tudi ne strinjajo z določitvijo lokacije brez širšega konsenza.

Podžupan Občine Ribnica Vojko Štanfelj je predstavil svoj pogled na reševanje romske problematike. Izpostavil je negativne posledice, ki lahko pridejo, če se Občina odloči, da ne bo več nadaljevala s procesom umeščanja romskih naselji in to prepustila državi.

Vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti Janez Doltar je dejal, da je že obiskal romska naselja ter da ga veseli, da je občina pristopila k reševanju te problematike. Predstavil je nekaj dobrih primerov urejenih romskih naselji, prav tako je izpostavil pozitivne primere iz tujine, ko otroci po končani šoli odidejo na delo v Nemčijo ali v Avstrijo. Izpostavil je, da so trenutne razmere glede socialne ureditve destimulativne za zaposlitev, zato se zavzema za uvedbo digitalne kartice. Predstavil je tudi možnost zaposlovanja romov v socialnem podjetništvu.

Župan Občine Ribnica Samo Pogorelc je dejal, da trenutna lokacija naselja v Lepovčah morda res kratkoročno izgleda najcenejša, vendar pa se je potrebno vprašati, kaj to pomeni dolgoročno predvsem za razvoj industrijske cone in vpliva, ki bi ga imelo naselje na širše območje. Izpostavil je, da bo v procesu javne razgrnitve javnost imela možnost sodelovanja in dajanja pripomb pri postopku umeščanja romskih naselij v prostor.

Komentiraj