Ribnica

Ribniški župan Samo Pogorelc po prvem letu županovanja

Spoštovani občanke in občani Občine Ribnica. Danes (18.11.2019) je natanko leto dni, od kar ste mi prepričljivo zaupali vodenje Občine Ribnica. Ko se ozrem nazaj, je minilo, kot da je minilo le nekaj mesece. Menim, da smo v letu dni naredili korak naprej. Delno smo rešili prostorsko stisko v vrtcu in šoli, prenovili šolske sanitarije, v grad vrnili življenje, asfaltirali kar nekaj odsekov pločnikov in cest, pričeli z izgradnjo kanalizacije v Gornjih Lepovčah, sprojektirali kar nekaj projektov, ki bodo podlaga za našo prihodnost, odprli razpise ki bodo vzpodbuda društvom, občanom, organizacijam, podjetjem… Lahko vam zardim, da dajem za dobrobit napredka in uspešno izvedbo vsakega projekta vso svojo energijo, znanje in željo. Veselil sem se vsakega začetega in izvedenega projekta. Trudil sem se, da bi že v prvem letu upravičil vaše zaupanje. Poklic župana ni služba, temveč poslanstvo 24 ur dnevno, 7 dni v tednu. Prejšnji četrtek nam je uspel še en nov in ogromen mejnik. Na seji je občinski svet v prvi obravnavi sprejeli dvoletni proračun, kar je prvič odkar obstaja Občina Ribnica. To pomeni, da bodo razvoj in investicije pospešeno potekale tudi za naslednji dve leti.

Za leto 2020 imamo v načrtu kar nekaj konkretnih projektov: začetek izgradnje igrišča ob ŠCR Ribnica, komunalno opremljanje Obrtne cone Ugar, obnova grajskih površin, izgradnja kanalizacije in druge komunalne infrastrukture v Hrovači, izgradnja meteorne kanalizacije in druge komunalne infrastrukture v Lepovčah, izgradnja oz. zamenjava LED razsvetljave na področju celotne občine- prva faza, izgradnja nadstreška pri ZD Ribnica, ureditev avtobusne postaje Nemška vas, obnova otroškega igrišča na Prijateljevem trgu, bistveno več sredstev bomo namenili za sanacijo dotrajanih cest, na področju celotne občine. Pripravili se bomo tudi za investicije, ki se bodo odvijale od leta 2021. Pristopili bomo k projektiranju naslednjih projektov: Ideal center (začetek sanacijskih del je predviden v letu 2021), kolesarske steze, vodovodi na področju Slemen, Velikih Poljan, kanalizacija in ČN Dolenja vas, kanalizacija in druga komunalna infrastruktura Kot-Jurjevica-Breže, širitev oz. OPPN Industrijska cona Lepovče, projektna dokumentacija za igrišče v Goriči vasi in Kot, dvorana Dolenja vas.

To je samo del vsega, kar smo umestili v proračun za leto 2020. o vseh ostalih investicija in tudi o proračunu za leto 2021 pa vas bom seznanil v prihodnje, saj mora občinski svet vse to potrditi še na eni seji. Na koncu gre iskrena in največja zahvala vsem Vam, spoštovane občanke, občani, svetnice, svetniki in sodelavci. Brez vaše pomoči, podpore in posluha, bi bila tudi moja energija, volja in želja po razvoju Občine Ribnica zaman.

Vse dobro, Samo
(Vir: FB stran Samo Pogorelc)

Komentiraj