Ribnica

Podpisali pogodbo za razširitev čistilne naprave v Ribnici

Župan Jože Levstek in prokurist družbe Hidroinženiring Željko Rečnik

Jože Levstek in Željko Rečnik

Ribnica – Ribniški župan Jože Levstek in prokurist družbe Hidroinženiring Željko Rečnik sta včeraj, 7.4.2011 podpisala pogodbo o razširitvi čistilne naprave v Ribnici, s čimer pa se tudi začenja 2. faza projektov odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Krke.

Investicija je del skupine projektov Ohranimo Krko čisto, ki jih bodo v sklopu druge faze odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Krke izvajale občine Kočevje, Ribnica in Šentjernej. Nadgradnja čistilne naprave je prvi projekt občine Ribnica, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada za razvoj, njegova investicijska vrednost pa znaša 2,3 milijona evrov.

Na današnji novinarski konferenci sta župan Občine Ribnica, Jože Levstek, in prokurist družbe Hidroinženiring, Željko Rečnik, s podpisom pogodbe o izgradnji čistilne naprave v Ribnici uradno naznanila začetek izvedbe projekta. Družba Hidroinženiring d.o.o. je bila izbrana za izvajalca del na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik. Gradbena dela se bodo tako pričela v aprilu 2011, projekt pa se bo predvidoma zaključil do konca leta 2013. Po zaključenih gradbenih delih bo Občina Ribnica predala čistilno napravo v upravljanje javnemu komunalnemu podjetju Komunala Ribnica d.o.o.

»Obstoječa ureditev čiščenja odpadnih voda na območju občine je neprimerna z ekološko-tehničnega vidika, saj odpadne vode obremenjujejo vodotok reke Krke. Projekt nadgradnje čistilne naprave tako pomeni pomemben prispevek k optimizaciji čiščenja komunalnih voda, zlasti v smislu zmanjšanja ekološke obremenitve vodnih virov s strani lokalne skupnosti. Z nadgradnjo obstoječe čistilne naprave Ribnica bo doseženo zmanjšanje emisij v vodah iz komunalnih virov onesnaženja, zvišanje stopnjo zaščite vodotoka in porečja reke Krke ter zavarovanje podtalnih voda. Projekt bo z implementacijo razširitve čistilne naprave prispeval tudi k nacionalnim ciljem razvojne politike, to je zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj. S tem projektom bo čiščenje odpadne vode v občini urejeno za vsaj naslednjih 30 let,«

je ob podpise pogodbe poudaril župan Občine Ribnica, Jože Levstek.

Obstoječa čistilna naprava v Občini Ribnica je preobremenjena, saj njene zmogljivosti znašajo 4.000 PE, na njo pa je po zadnjih podatkih priključenih 5.247 PE. Obenem pa učinek čiščenja ni več zadovoljiv zaradi zastarelih in premalo zmogljivih Biodiskov. S predvideno investicijo bo obstoječa čistilna naprava nadgrajena na novo biološko stopnjo čiščenja z mikroorganizmi in z izgradnjo strojnice. Zmogljivost čiščenja se bo s tem povečala na 6.500 PE, nanjo pa bo po zaključeni investiciji na novo priključenih 1.090 prebivalcev. Tako je za leto 2014 ocenjena količina odpadnih voda, ki bo stekla skozi novo čistilno napravo 349.255 m3, od tega 18 odstotkov prihaja s strani novo priključenih prebivalcev.

Investicijska vrednost skupine projektov Ohranimo Krko čisto znaša skupaj z investicijama občin Kočevje in Šentjernej 11,4 milijona evrov. Projekti so del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in so sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 6,5 milijona evrov. Vrednost projekta nadgradnje čistilne naprave v Ribnici znaša 2,3 milijona evrov. Od tega je 58,8 odstotkov sredstev namenjenih iz Kohezijskega sklada; 10,4 odstotkov iz državnega proračuna Republike Slovenije ter 30,9 odstotkov iz lastnih sredstev Občine Ribnica. Občina Ribnica bo sredstva namenila iz okoljskih dajatev za obremenjevanje vod. Projekt izgradnje čistilne naprave je prvi projekt občine Ribnice, ki ga sofinancira Evropski Kohezijski sklad. Predvidena doba vračanja investicijskih stroškov, v čiščenju odpadne vode, gledano z vidika projekta samega je 21 let, z upoštevanjem družbenih koristi pa 16 let.

Več informacij

O projektu: Alojz Pahulje, Višji referent za komunalne zadeve Občine Ribnica, alojz.pahulje@ribnica.si, tel.: 01/8372-007.
Informacije za medije: Jernej Pristov, Imelda Ogilvy, jernej.pristov@imeldaogilvy.si, tel.: 030 300 640

 

Komentiraj