Ribnica

Obvestilo Občine Ribnica o stanju vodotoka za pregrado Prigorica

Zadrževalnik Prigorica

Prigorica – V tem mesecu so bile na območju naše države rekordne količine padavin. Tudi Ribnica je bila del tega. Posledično se je dodobra napolnila pregrada Prigorica. Veliko občanov se je obrnilo na župana Ribnice, češ, pregrada se prepočasi prazni. Tudi sam je bil tega mnenja, zato sta s podžupanom Vojkom Štanfelj in s pristojnimi opravila kar nekaj telefonskih razgovor, pisnih opozoril ter tudi konkreten sestanek tako na terenu, kot tudi v kabinetu.

Občina Ribnica v nadaljevanju besedila obvešča vse občane o stanju vodotoka za pregrado Prigorica.

Uvodoma pojasnjujemo, da je pregrada Prigorica skladno z Zakonom o vodah v upravljanju Direkcije za vode, za njih pa vzdrževanje in nadzor opravlja koncesionar družba Hidrotehnik d.o.o. V preteklih dneh je bila Direkcija RS za vode s strani Občine Ribnica večkrat opozorjena, glede nepravilnosti delovanja pregrade ter povečanega vodostaja za pregrado gorvodno.

Na podlagi pozivov so si predstavniki Direkcije RS za vode skupaj s predstavniki občine ogledali kritične točke vodotoka ter pregrade.

S strani predstavnikov Direkcije za vode je bilo ugotovljeno, da zapornica deluje normalno, večji izpust ni več mogoč, v primeru še povečanega izpusta in posledično dviga vodostaja v strugi, bi bile ogrožene za poplavljenost hiše v Prigorici – Gaberje, kar je tudi vzrok za prepoved večjega izpusta.

S strani Direkcije RS za vode in koncesionarja se bo stanje vodostaja konstanto spremljal še naprej.

Foto: Daniel Vincek

V nadaljevanju vas še obveščamo in seznanjamo glede pristojnosti čiščenja vodotokov, ki ga predpisuje veljavni Zakon o vodah:

98. člen – vzdrževanje, ki pravi:

(1) Država kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

(2) Naloge javne službe iz prejšnjega odstavka so zlasti:

1. utrjevanje bregov in dna površinskih voda ter morske obale,
2. skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,
3. košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,
4. odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva,
5. čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

(3) Minister podrobneje predpiše vrste in obseg nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe iz prejšnjega odstavka

in

100. člen – dolžnosti lastnika zemljišča, ki pravi:

(1) Ne glede na določbe 98. člena tega zakona lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme odlagati materialov in snovi, o odlaganju tretjih oseb pa mora obvestiti vodovarstvenega nadzornika.

Vsi naši vodotoki so 2. reda.

Komentiraj