Ribnica

Občina Ribnica poziva k oddaji vlog za oceno škode zaradi posledic poplav, snega in žleda

Loški Potok v žledu, feb 2014
Loški Potok v žledu, feb 2014

Občina Ribnica poziva oškodovance na območju občine Ribnica, da prijavijo škodo nastalo po naravni nesreči na kmetijskih zemljiščih, gozdovih in stavbah. Oškodovanci morajo vloge oddati v glavni pisarni Občine Ribnica ali po pošti najkasneje do 12. 3. 2014.

Grb občine Ribnica

Grb občine Ribnica

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka  prijavijo škodo neposredno na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo do 12. 3. 2014.

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica poziva  na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-4/2014-19- DGZR z dne, 12. 2. 2014 o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 oškodovance na območju občine Ribnica, da prijavijo škodo nastalo po nesreči na:

–  kmetijskih zemljiščih in gozdovih
– stavbah,
– gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

Škodo je potrebno prijaviti na predpisanem obrazcu:

Obrazec 1– ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,
Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči,
Obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih, povzročene po naravni nesreči.

Oškodovanci morajo pravilno izpolnjene in podpisane vloge oddati v glavni pisarni Občine Ribnica – osebno ali po pošti najkasneje do 12. 3. 2014 (upoštevana bo vloga s poštnim žigom 12. 3. 2014).

Lastniki gozdov priglasijo škodo v gozdovih na Obrazcu 1. Oškodovanec izpolni vse podatke, razen podatkov o vrednosti parcele, njeni površini in deležu poškodovanosti. [oglas tip=”600×75″ p=”C”]

Na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne, 24. 2. 2014 se škoda v travniških sadovnjakih ne ocenjuje.

  • škodo nastalo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije;
  • škodo na vodotokih ocenjuje Agencija RS za okolje;
  • škodo na kulturni dediščini ocenjuje Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport;
  • škodo v gospodarstvu ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
  • škodo na državnih cestah, elektrovodih in železnicah ocenjuje Ministrstvo za infrastrukturo in promet.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v glavni pisarni Občine Ribnica in na spletni strani občine www.ribnica.si .

1 komentar

Komentiraj