Ribnica

Občina Ribnica podpisala pogodbo za gradnjo prizidka k stavbi B OŠ Ribnica

Ribnica – Občina Ribnica podpisala pogodbo za gradnjo prizidka k stavbi B Osnovne šole Ribnica. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem (župan Samo Pogorelc) Občinski upravi, Upravni enoti Ribnica, vodstvu in tehničnemu osebju v OŠ Ribnica, kot tudi občinskemu svetu. Praktično v dveh tednih smo zagotovili vso dokumentacijo ki je podlaga za prijavno na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024. Izjemno napornih 14 dni je obrodilo sadove.Tako bomo pridobili 4 učilnice in med drugim tudi prepotrebno večjo jedilnico. (Trenutne fasade so samo podlaga za pridobitev dokumentacije in niso še končne). Župan Ribnice, Samo Pogorelc, je danes z direktorjem Hipoxa d.o.o., g. Mihom Šušteršičem, podpisal pogodbo za gradnjo prizidka k stavbi B Osnovne šole Ribnica, ki zaradi vse večjega vpisa v prve razrede in posledično prostorske stiske nujno potrebuje dodatne učilnice.

Občina Ribnica in Osnovna šola Ribnica sta v letu 2020, skupaj s projektanti pripravila Idejno zasnovo, in sicer za novogradnjo prizidka k stavbi B (stari meščanski šoli). Na teh osnovah je bila pripravljena projektna dokumentacija DGD, za katero so pridobljena že vsa mnenja in soglasja, na Upravni enoti Ribnica pa že teče postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. V novem prizidku naj bi bili prostori za 4 učilnice ter v kleti dodatni pomožni prostori, skupna površina vseh prostorov je 350 m2.
Vzporedno je bila izdelana projektna naloga z vsemi tehničnimi specifikacijami za projektiranje in gradnjo, na podlagi katere je Občina objavila javno naročilo za novogradnjo. Na razpis so oddali ponudbe trije ponudniki, kot najugodnejši pa je bil izbran izvajalec Hipox d.o.o. iz Škofljice, ki je vrednost investicije ocenil na 448.350,00 € z DDV.

S sklenjenim pravnim poslom bo Občina Ribnica kandidirala za nepovratna sredstva na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024. Po pridobitvi povratne informacije s strani ministrstva, bo izvajalec še v letošnjem letu pričel z deli, zaključek pa je predviden pred koncem naslednjega šolskega leta, torej pred jesenjo 2022.

Vir: FB stran Samo Pogorelc

Komentiraj