Ribnica

Lokacija Športnega parka Ribnica naj bi bila predvidoma v kompleksu nekdanje vojašnice

Predvidena lokacija Športnega parka Ribnica

Športni park Ribnica

Ribnica – Predvideno območje »Športnega parka Ribnica« obsega opuščeni vadbeni kompleks nekdanje vojašnice v Ribnici ter obstoječi stadion z atletsko stezo, ki je bil prav tako del bivše vojašnice. Območje je v slabem stanju in praktično neprimerno za normalno športno udejstvovanje.

Večinski lastnik obeh delov je Občina Ribnica, manjši del predvidenega območja pa je v lasti podjetja Ugar Invest d.o.o., ki predlaga, da se projekt vsebinsko, investicijsko in časovno razdeli na dve fazi. Prva bi vključevala sanacijo, utrditev in izravnavo območja bivšega vadbenega centra slovenske vojske in vzpostavitev: Teniškega centra z do šestimi igrišči z umetno podlago, od tega tri, ki se v času zimske sezone pokrijejo z napihljivim balonom; bivalnih kontejnerjev namenjenih garderobam, sanitarijam, pisarni upravitelja, skladiščem za opremo, klubskim lokalom in podobno; treh igrišč za odbojko na mivki; otroškega igrišča.

Na predstavitvi, ki sta jo pripravila župan občine Ribnica Jože Levstek in lastnik Posestva Ugar ter podjetja Ugar Invest Jurij Rudež, je bilo od obeh slišati, da bo z novim športnim centrom vzpostavljena moderna javna športna infrastruktura, ki bo namenjena in dostopna najširšemu krogu uporabnikov od rekreativcev, preko mladine, do športnih klubov.

Vzpostavitev javne športne infrastrukture vsekakor prispeva k dvigu standarda in kvalitete življenja v kraju in okolici, saj ljudi vzpodbuja k zdravemu in aktivnemu načinu življenja; športna infrastruktura je nujen element sodobne turistične ponudbe; omogočena bo organizacija športnih, rekreacijskih in drugih družabnih dogodkov; vzpostavljena športna infrastruktura bo omogočila nujne pogoje za normalno delovanje športnih klubov na področju nogometa, tenisa, odbojke na mivki, atletike, ipd. V okviru klubskega življenja se bo mlajšim generacijam omogočilo aktivno, zdravo in organizirano preživljanje prostega časa; izvedla se bo celovita okoljska sanacija trenutno degradiranega območja v bližini centra mesta, kar bo prispevalo k revitalizaciji tega območja; krepili bi se položaj Ribnice, kot mikroregijskega središča, razvojna podoba Ribnice, saj gospodarskemu razvoju sledi tudi razvoj na področju javne infrastrukture. Izboljšalo bi se medkrajevno sodelovanje na lokalni in regionalni ravni.

Javna športna infrastruktura sama po sebi praviloma ni rentabilna, zato je vključitev zasebnega sektorja koristna predvsem z vidika, da se v projekt vključi tudi tiste elemente, ki prispevajo k dvigu rentabilnosti projekta. Prednost vključitve zasebnega partnerja je v tem, da se znižajo stroški investicije za del projekta, ki ga bo financiral zasebni partner. Ob tem lahko zasebni partner ponudi svoje znanje in izkušnje tako v fazi realizacije projekta kot v fazi njegovega upravljanja, kar prav tako lahko prispeva k racionalizaciji projekta. Zasebni partner je tudi lahko bolj prožen v fazi realizacije projekta, kar mu omogoča stroškovno optimizacijo projekta in posledično tudi prihranek za občino. Ob tem je potrebno poudariti, da so projekti javno-zasebnih partnerstev trenuten trend pri vzpostavljanju javne infrastrukture, kar se odraža tudi v tem, da so v prijavah za različne vire sofinanciranja, projekti, ki so izvedeni v obliki javno-zasebnega partnerstva dodatno nagrajeni, kar izboljšuje možnosti odobritve sofinancerskih sredstev in posledično dviguje možnosti.

Posebno pozornost pri projektu, ki naj bi v celoti stal deset milijonov evrov, bo potrebno nameniti faznosti izvedbe projekta glede na razpoložljive vire financiranja. Pri tem bosta partnerja zavezana temeljnemu cilju, to je vzpostavitev javne športne infrastrukture in sanacije degradiranega območja v centru Ribnice.

Vir: radio1.si

Komentiraj