Ribnica

Evropska sredstva za ureditev obrtne cone Ugar v Ribnici

Obrtna cona Ugar
Obrtna cona Ugar

Ribnica – V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar« v Ribnici. Vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

Namen projekta je komunalno opremiti enoto Ri4 Obrtne cone Ugar v neto površini 6,07 hektara. V okviru naložbe bo obnovljena prometna infrastruktura, zgrajen hodnik za pešce, javna razsvetljava ter urejene površine za mirujoči promet. S tem se bo uredil dostop tako do obstoječih poslovnih objektov, kot tudi do praznih objektov oz. prostih površin. Tako bo omogočeno izvajanje poslovne dejavnosti na celotnem delu območja Ri4 z namenom povečanja dodane vrednosti MSP in odpiranja novih delovnih mest. Z uresničitvijo projekta se bo povečala ponudba ustreznih komunalno opremljenih zemljišč v poslovni coni za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Ribnica.

Komentiraj