Pisma bralcev

Župan zavrnil komasacijska območja

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Na 9. redni seji Občinskega sveta, smo med drugim sprejemali proračun Občine Ribnica za leto 2012. Višina proračuna znaša 10.290.223 EUR. Svetniška skupina Zares-socialno liberalni OO Ribnica je pripravila amandma k odloku o proračunu. Amandma se je nanašal na proračunsko postavko 1102-Program reforme kmetijstva in živilstva – zemljiške operacije (komasacije). Z vloženim amandmajem bi prenašali finančna sredstva iz tistih postavk, za katere menimo, da v letu 2012 zaradi različnih vzrokov ne bodo realizirane. Pred sejo Občinskega sveta je omenjeno pobudo za izvedbo komasacij obravnaval tudi Odbor za kmetijstvo na Občini Ribnica in soglasno sprejel sklep, da je smiselno uvrstiti vsa štiri preostala komasacijska območja v proračun Občine Ribnica za leto 2012.

Komasacija je upravni postopek, s katerim se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. S postopkom komasacij lahko svojo nepremičnino lažje in bolj gospodarno uporabljamo. Komasacije omogočijo bolj ekonomično izrabo prostora in lažje načrtovanje poselitve, pridobimo na  boljši izgradnji gospodarske in javne infrastrukture, obenem pa povečamo tržno vrednost zemljišča in omogočimo sklepanje pravnih poslov, kot so prodaja, nakup, oddaja… V zadnjih letih je bilo skomasiranih približno 60.000 ha kmetijskih zemljišč in interes s strani lastnikov po komasiranju močno narašča.

Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev, ki pripomorejo k bolj učinkovitemu in ekonomsko upravičenemu kmetovanju, smo se odločili, da vložimo amandma k proračunu in s tem zagotovimo  sredstva za še ne izvedene komasacije. Komasacijska območja so Breže, Otavice, Jurjevica-Kot in Hrovača-Goriča vas. Za vsa območja so že zbrana soglasja in to v obsegu več kot 80% s strani lastnikov zemljišč. To pomeni, da so lastniki zemljišč v komasacijah videli prednosti in pričakujejo, da se bodo realizirale. Ocenjena celotna vrednost izvedbe za vsa štiri komasacijska območja, ki bi se izvedla v roku 4 let, bi tako znašala 1.677.670,25 €. Od tega je višina nepovratnih sredstev, ki jih zagotovi država 1.398.058,54 €. Lastnih sredstev bi potrebovali le 279.611,71 €, od tega v letošnjem letu 100.800,00 € (1 % letošnjega proračuna). Vložek občine bi tako od skupne investicije znašal zgolj 16,7% (plačilo DDV), ali drugače povedano, od skupnega proračuna bi morala občina zagotoviti samo 2,7% in še to v roku 4 let. Najbolj pomembno pri celotni zadevi pa je  podatek, da je letos zadnja možnost za uvrstitev komasacij v občinski poračun, saj se po letu 2013 finančna sredstva za komasacije ukinjajo ali pa se bo v najboljšem primeru njihovo 100% financiranje brez stroška DDV s strani države vsaj drastično zmanjšalo.

[oglas tip=”180×150″ p=”L”]Po izčrpni obrazložitvi dejstev, ki smo jih svetniki Zaresa podali na seji, sta se v proračun uvrstili zgolj komasacijski območji Breže in Otavice. Res je, da so na  teh dveh območjih bila najhitreje zbrana potrebna soglasja in da je priprava dokumentov že v nadaljnjih postopkih, vendar so soglasja zbrana tudi za drugi dve območji in sama priprava dokumentov je vsekakor še možna in realna. Zato menimo, da je bila četrtkova odločitev župana, da našega amandmaja ne da na glasovanje, velik minus za razvoj kmetijstva v občini Ribnica. Takšno dejanje pa so zavestno podprli tudi svetniki SDS-a in Nove Slovenije.

Pri izvedbi komasacije na območju Jurjevica-Kot bi posledično rešili tudi problematiko prevozov gradbenega materiala iz peskokopov skozi vas Kot, saj bi po ureditvi potne mreže tovornjaki lahko vozili iz peskokopa po njej ter se tako izognili vasi. S tem pa bi bila rešena dolgoletna agonija teh prebivalcev.

Komasaciji na območjih Kot-Jurjevica in Hrovača-Goriča vas se tako odmikata v prihodnost za nedoločen čas, njihova izvedba pa postaja negotova. Interes posameznikov in politična pripadnost sta ponovno onemogočili dobrobit za celotno kmetijstvo v občini Ribnica in posledično pustili na cedilu vse tiste občane, ki imajo svoja zemljišča na območju Jurjevica-Kot in Hrovača-Goriča vas. Zares žalostno.

Matej Zobec, Zares-socialno liberalni
Predsednik Odbora za kmetijstvo

Komentiraj