Pisma bralcev

Družina je tam, kjer je otrok

Družina
Družina

Razlogi za sprejem družinskega zakonika: Z družinskim zakonikom celovito urejamo celotno družinsko pravo in v interesu koristi otroka krepimo vpliv države na odnose znotraj družine.

[oglas tip=”180×150″]Ta pomoč države se kaže predvsem v tem, da bo več možnosti za intervencijo v te odnose, kadar bo to potrebno zaradi varstva koristi otrok. Prav tako uvajamo sistem obveznega predhodnega svetovanja pred sodnim reševanjem sporov med starši kar zadeva razmerja do skupnih otrok. Ureja se tudi družinsko razmerje in sicer: zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, partnersko in zunajzakonsko skupnost.

CILJI IN NAČELA PREDLOGA ZAKONA
Osnovni cilj je izboljšanje položaja otrok v družinskih razmerjih, bodisi pred postopkom pri sodišču, med samim postopkom in tudi po končanem postopku. S tem želimo zagotoviti učinkovitejše izvajanje načela varovanja koristi otroka, ki je temeljno načelo našega družinskega prava. V zvezi s tem gre za sistemski premik glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi otroka, ki bo z zakonikom skoraj v celoti preneseno s centrov za socialno delo na okrožna sodišča.

Drugi cilj je hitrejše reševanje zadev na družinskem področju, kar je posebej pri odločanju o ukrepih za varstvo koristi otroka izrednega pomena, saj imajo predolgi postopki za otroka nepopravljive negativne posledice na njegov nadaljnji razvoj.

Predlog zakonika prvič določa tudi prepoved telesnega kaznovanja otroka, ki zavezuje ne le starše, temveč tudi druge osebe, državne organe in nosilce javnih služb. Dolžnost varovanja otroka pred telesnim kaznovanjem je izvedena iz 19. člena Konvencije o pravicah otrok, po katerem države podpisnice KOP z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgojnimi ukrepi otroka zavarujejo pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjenja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, vštevši spolne zlorabe, medtem ko je pod skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali katerekoli druge osebe, ki skrbi zanj.

POJEM DRUŽINE
Pojem družine je v predlogu zakonika zastavljen širše kot v veljavnem zakonu, saj:

  • za družino štejejo tudi nekatere skupnosti življenja otroka z odraslo osebo, ki ni njegov roditelj ali posvojitelj. Družino ustvarja otrok. Če ni otroka, ni družine.
  • za pojem družine ni potrebno, da gre za skupnost otroka z obema staršema. Zadostuje, da živi otrok z enim roditeljem oziroma z eno odraslo osebo, ki zanj skrbi in ki ima do otroka po zakonu pravice in obveznosti.

Z družinskim zakonikom se položaj istospolnih parov prvič ureja v družinski zakonodaji:

  • Istospolna partnerja bosta lahko sklenila partnersko skupnost ali živela v zunajzakonski skupnosti.
  • Istospolni partnerji bodo imeli enak položaj kot drugi pari, razen možnosti skupne posvojitve.

BISTVO

Ali zakonik omogoča poroko dvema istospolnima partnerjema oziroma ali bosta lahko sklenila zakonsko zvezo?

NE. Družinski zakonik istospolnim partnerjem NE omogoča poroke. Zakonik za istospolne pare predvideva sklenitev partnerske skupnosti, priznava pa taki skupnosti vse pravice kot zakoncema, razen skupne posvojitve otrok.

Ali lahko istospolni par posvoji otroka, na primer mojega otroka, če midva umreva?

NE. Družinski zakonik istospolnik parom NE omogoča posvojitve otroka. Po zakoniku istospolni partner lahko posvoji le otroka svojega partnerja. Zakonik pri posvojitvah prinaša celo novost, da se pri izbiri najprimernejšega posvojiteljskega para upošteva volja bioloških staršev.

Zato se definicija družine v novem zakoniku glasi:

»Družina je življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice. Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države«

Matej Zobec

Komentiraj